oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre transplantáciu KB
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  Naše laborator CZ

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenèiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  Dôležité odkazy
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoloènosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 45 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Edukačný proces u pacienta s hemofíliou
Posted on 06.06.2007 21:43
Topic: Pacienti - krvácavé stavy

Edukačný proces u pacienta s hemofíliou


Bc. Dorota Mond Lahhamová, Bc. Ľubomíra Babinská


JLF UK a KHaT MFN Martin


Hemofília je ochorenie, s ktorým sa človek narodí, musí sa ho naučiť akceptovať ako neoddeliteľnú súčasť svojho ?ivota, osvojiť si určité zásady ?ivotného ?týlu. Nielen pokroky v liečbe , ale aj kontinuálna spolupráca s o?etrovateľským tímom predstavuje mo?nosť pre ka?dého jedinca s týmto ochorením získať mno?stvo nových vedomostí a zručností a tým neustále zvy?ovať kvalitu ?ivota.Rola sestry edukátorky

Interaktívny vzťah s pacientom a rodinou závisí od :

· asertivity - prejav, ktorý nie je pasívny, ani agresívny

· empatie - schopnosť stoto?niť sa a spolucítiť s iným

· persuázie - presvedčovanie

· kongruencie - zhoda, súhlasnosť

· osobnostných , pracovných a temperamentných vlastností edukátora

Cieľom edukačného procesu je:

1. Informovať a upevňovať vedomosti u pacienta/ rodinného príslu?níka o :

· charakteristike ochorenia

· etiopatogenéze

· klinických prejavoch

· rizikových faktoroch

· prevencii

2. Edukovať pacienta/ rodinných príslu?níkov s cieľom:

· Dosiahnutia adekvátnej úrovne vedomostí

· Získania praktických zručností

3. Podporovať u pacienta/ rodinných príslu?níkov:

· Kladný prístup k zmenám ?ivotného ?týlu

· Pocit zodpovednosti za kvalitu ?ivota

I. Edukačné stretnutie

· zber údajov

· poskytnutie nových informácii

· upevnenie u? získaných vedomostí

Cieľová skupina:

· pacient a rodinní príslu?níci

Edukačná diagnóza:

Nedostatok vedomostí v súvislosti so základným ochorením.

Cieľ:

Pacient/ rodinní príslu?níci budú verbalizovať základné vedomosti :

· príznakoch ochorenia

· rizikových faktoroch

· liečebných postupoch

· prevencii komplikácii

Výsledné kritéria:

V afektívnej oblasti:

Pacient / rodinní príslu?níci akceptujú zmeny ?ivotného ?týlu.

V psychomotorickej oblasti:

Pacient/ rodinní príslu?níci demon?trujú techniku poskytnutia prvej pomoci pri komplikáciach

V kognitívnej oblasti:

Pacient/ rodinní príslu?níci:

- opisujú metódy zvládania samoopatrovateľských aktivít

- dodr?iavajú terapeutické postupy

- venujú zvý?enú pozornosť zásadám prevencie

Metódy edukačného procesu:

· motivačný rozhovor

· interaktívna predná?ka

Didaktické pomôcky:

· technické - videoprojektor

· materiálne - propagačný materiál

Realizácia edukačného procesu:

Motivačná fáza

  • Analýza problémovej oblasti potreby prehĺbenia vedomostí formou motivačného rozhovoru

Expozičná fáza

Formou interaktívnej predná?ky oboznámiť pacienta/ rodinných príslu?níkov o :

  • charakteristike ochorenia
  • etiopatogenéze
  • klinických prejavoch ochorenia
  • liečbe
  • komplikáciach ochorenia (zakrvácanie do kĺbu, bolesť, ?pecifický syndróm ,, aury", úrazy, )

Fixačná fáza

Formou motivačného rozhovoru ( kladenie otázok ) overenie vedomostí u pacienta/ rodinných príslu?níkov, porozumeniu vedomostiam a ich pou?itie v praxi.

Diagnostická fáza

Vyhodnocujeme splnenie stanoveného cieľa pomocou metódy bleskovej diagnostiky vzhľadom na výsledné kritéria, úroveň získaných vedomostí a spätnú väzbu.

II. Edukačné stretnutie

· posúdenie schopností a mo?ností u pacienta/ rodinných príslu?níkov pri aplikácii koncentrátu FVIII

· realizácia nácviku aplikácie FVIII

Cieľová skupina:

Pacient, rodinní príslu?níci

Edukačná diagnóza:
Nedostatok zručností v súvislosti s aplikáciou FVIII.

Cieľ:

Pacient/ rodinní príslu?níci budú schopní samostatnej aplikácie FVIII.

Výsledné kritéria:

V afektívnej oblasti:

Pacient/rodinní príslu?níci spolupracujú s o?etrovateľským tímom utvárajú a podporujú pocit zodpovednosti v súvislosti s po?iadavkami na liečbu

V kognitívnej oblasti

Pacient/ rodinní príslu?níci verbalizujú metódu aplikácie FVIII

dodr?iavajú zásady pri aplikácii FVIII

V psychomotorickej oblasti

- Pacient/rodinní príslu?níci demon?trujú aplikáciu FVIII

Metódy:

· názorná demon?trácia prípravy a aplikácie liečiva

Didaktické pomôcky:

· technické - videozáznam, obrazový materiál materiálne - informačné letáky, liečivo,

pomôcky na intravenóznu aplikáciu

Realizácia edukačného procesu

Motivačná fáza

· Analýza problémovej oblasti potreby prehĺbenia zručností formou motivačného

rozhovoru

Expozičná fáza

· Formou predná?ky a názornej demon?trácie oboznámiť a demo?trovať pacienta/ rodinných

príslu?níkov s zásadami aplikácie a priamym výkonom spojeným s praktickou aplikáciou

FVIII.

Fixačná fáza

· Formou názornej uká?ky overenie zručností u pacienta/ rodinných príslu?níkov, porozumenie

postupu pri aplikácii FVIII a ich pou?itie v praxi.

Diagnostická fáza

· Vyhodnocujeme splnenie stanoveného cieľa vzhľadom na výsledné kritéria, úroveň získaných

zručností a ich ďal?ie vyu?itie v praxi.

Záverečné odporúčania

· dodr?iavate ordinácie lekára

· neu?ívate ?iadne iné lieky bez konzultácie s lekárom

· nepreru?ujte liečbu svojvoľne

· neplánujte dlh?ie cesty skôr ne? sa o tom neporadíte s lekárom

· v?dy a v?ade noste so sebou preukaz hemofilika

· chráňte seba a deti pred úrazom

· nepodceňujte riziká

· akceptujte vlastné schopnosti a mo?nosti v súvislosti so ?ivotným ?týlom


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Pacienti - krvácavé stavy
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Pacienti - krvácavé stavy:
Edukačný proces u pacienta s hemofíliou


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 3.66
hlasov: 59


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Hemostáza

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.15 sekund