oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 50 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: doc.MUDr.T.Lipšic, CSc. - ku koncepcii HaT
Posted on 16.07.2006 23:39
Topic: Odbor Hematológia a Transfuziol&a

doc.MUDr.T.Lipšic, CSc.

Vážení členovia Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti , vážené kolegyne a kolegovia

Predkladám vám dve verzie návrhu koncepcie odboru hematológia a transfuziológia a niektoré fakty a “súradnice“.
Považujeme Koncepciu odboru HaT za základný dokument nevyhnutný pre existenciu, činnos? a ďalší rozvoj odboru, menovite v meniacom sa a “volatilnom“ prostredí súčasnosti - jej aktualizovanie boli vitálne.Ministerstvo zdravotníctva požiadalo odborné spoločnosti a hlavných odborníkov o vypracovanie návrhov koncepcií lekárskych odborov (špecializácií), písomne dňa 02.07.2005 bez udania termínu ich predloženia.
Poverenie obdržali z MZ SR hlavní odborníci pre hematológiu, transfuziológiu, transplantáciu TKB a poradca ministra pre odbor HaT.

Stalo sa tak po opakovaných požiadavkách zo strany odborných spoločností a menovite Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti (HaTS SLS), o revíziu a zmeny koncepcie odboru HaT. HaTS SLS predkladala opakovane aktualizované návrhy MZ SR od r. 2001, bez efektu, posledný návrh bol vypracovaný v r. 2003.
Vyzvaní predložili výboru HaTS SLS svoje návrhy na zmeny koncepcie v priebehu septembra 2005 a členovia výboru mali k dispozícii predložené návrhy, predošlé návrhy a platný text koncepcie – k primienkovaniu.
Výbor HaTS SLS dňa 10.09.2005 určil prípravnú komisiu pre návrh koncepcie v složení: MUDr.D.Holomáňova, CSc. – hlavná odborníčka MZ SR pre transfuziológiu, prof.MUDr.P.Kubisz, DrSc. - hlavný odborník MZ SR pre hematológiu, MUDr.J.Hudeček, CSc. - vedecký sekretár HaTS SLS, doc.MUDr.T.Lipšic, CSc. – prezident HaTS SLS a poradca ministra.

Editovaním návrhov a pripomienok dňa 17.11.2005 výbor poveril: doc.MUDr.T.Lipšica, CSc - poradcu ministra MZ SR, prezidenta HaTS SLS a MUDr.D.Holomáňovú, CSc.- hlavnú odborníčku pre transfuziológiu.
Editovanie obdržaných pripomienok a návrhov bolo priebežné.
Predbežné verzie Koncepcie HaT boli predkladané na pripomienkovanie členom výboru v priebehu novembra, decembra 2005 a januára 2006, obdržané (slovné a písomné) návrhy a materiály boli postupne inkorporované.

MZ SR predložilo dňa 28.11.2005 “šablonu návrhu koncepcie“ znovu bez uvedenia termínu odovzdania koncepcie. Návrh koncepcie bol preto štrukturálne prepracovaný. MZ SR dňa 20.12.2005 (!) požadovalo odovzdanie koncepcie s novou štruktúrou do 15.01.2006 (!).
Na schôdzi výboru HaTS SLS v dňoch 19-20.01.2006 bola predložená posledná verzia podrobne, v jednotlivých častiach znovu pripomienkovaná všetkými členmi výboru (vrátane hlavných odborníkov, ktorí sú členmi výboru) a následne modifikovaná a upresňovaná obsahovo a štylizačne. Zmeny boli prijímané postupne konsensom alebo regulárnym hlasovaním členov výboru.

Vzhľadom k striktnému časovému terminovaniu/rámcu a jednoznačnému zadaniu zo strany MZ SR nebolo možné organizova? efektívnu plenárnu diskusiu v rámci celej spoločnosti.
Výsledná verzia Návrhu koncepcie HaT bola a je záväzná pre všetkých členov výboru HaTS.
Výslednú formálnu-textovú edíciu návrhu vykonali vyššie menovaní, poverení editori.
Po dohode predkladateľov bol návrh Koncepcie odboru HaT predložený MZ SR dňa 30.01.2006 - spoločne hlavnými odborníkmi a prezidentom spoločnosti-poradcom ministra pre HaT. Podľa osobnej dohody, bol zo sprievodným listom fyzicky doručený prezidentom spoločnosti.

Základnou filozófiou a princípom koncepcie bolo rámcovo, ale jednoznačne definova? náplň, funkcie, členenie, štruktúry, organizačné útvary-jednotky, riadenie a ich vertikálne a horizontálne prepojenie, personálne a odborné zabezpečenie ako aj výuku a rozvoj odboru HaTS tak, aby definovali nielen súčasnú situáciu, ale aj perspektívny rozvoj v súlade s vývojom a poznatkami v odbore a tak vylúčili nejasnosti, potrebu častej revízie a inovácie.
Podrobné definície organizácie, riadenia činnosti, personálneho a materiálovo-technického zabezpečenia, metodológie, práv a povinností na jednotlivých úrovniach vo forme „normatívov“, „minimálnych štandardov“ majú by? a budú predmetom “Príloh“ ku koncepcii, alebo v aktualizovanej a priebežnej forme budú predmetom Metodických usmernení a iných relevantných dokumentov – s podmienkou súladu s platnou koncepciou odboru HaT a inými platnými normami a vyhláškami MZ SR.

Predkladám vám text “Návrhu koncepcie HaT“ predožený MZ SR ako aj “verziu“ MZ SR po pripomienkovaní, recenzíí a úpravách v útvaroch MZ SR (legislatívne a iné úseky činnosti). Výsledný text (MZ SR) zo dňa 30.03.2006, je oproti predloženému návrhu výrazne redukovaný a chýbajú závažné a doslova existenčné časti koncepcie.

Žiaľ nepodarilo sa ani zabráni? niektorým neskorším urgenciám a zásahom do textu - bez upovedomenia predkladateľov (výboru HaTS SLS). Podľa mojich terajších informácií nová koncepcia nie je ešte doteraz MZ SR definitívne upravená, schválená a platná.

Osobne s “úpravami“ a redukciami, pokiaľ nie sú z hľadiska legislatívneho nevyhnutné jednoznačne nesúhlasím - koncepcia nemá by? len zbierkou metodických pokynov konzervujúcich aktuálny stav a tým aj jeho nedostatky, koncepcia má by? súčasne koncepčná aj jednoznačná a má poskytova? priestor pre ďalší rozvoj odboru.

Odbor HaT bude na Slovensku len taký, akým ho spoločne urobíme a udržíme

Uvítam vaše pripomienky a návrhy

Prajem vám všetkým veľa zdravia a síl

doc.MUDr..Lipšic, CSc.
prezident HaTS SLS
poradca ministra

 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Odbor Hematológia a Transfuziol&a
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Odbor Hematológia a Transfuziol&a:
Návrh koncepcie odboru Hematológia a transfuziológia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 1.75
hlasov: 4


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.38 sekund