oben
spacer
Welcome to Slovenský hematolologický portál
Janssen Cilag
   Home   Moje Konto   Témy   Fórum   Downloads   

  Menu
· Úvodná stránka
· Download
· Encyclopedie
· Members List
· Search
· Statistics
· Stories Archive
· Submit News
· Topics
· Web Links
· Your Account

  Vedenie odboru
Prezident SHaTS
Hlavný odborník
· pre hematológiu
· pre transfuziológiu
· pre det.hematológiu
Krajskí odborníci
· pre hematologiu
· pre transfuzologiu

  Gaucherova choroba

  Gaucherova choroba

  AMGEN

  SHaTS

  

  Edukacné centrum

  NTS SR

  NR DKD

  SMS

  SSHT

  Lymfomova skupina

  trombocytopenie

  Fakultné pracoviská
· KHaT FNsP Bratislava
· KHaT FNsP Martin
· KHaOH FN LP Košice
· Odbor H a T

  Pracoviská HaT
· Bratislavský kraj
· Trnavský kraj
·
Nitrianský kraj
· Trenčiansky kraj
· Banskobystrický kraj
·
Žilinský kraj
· Prešovský kraj
· Košický kraj

  
· Hematológia
· Transfuziológia
· Laboratórna medicína
· Cytogenetika
· Hematoonkológia
· Transplantácia
· Hemostáza a tromb.
· Imunohematológia
· Klinické registre
· Knižnice
· Asociácie, spoločnosti
· MZd

  Kto je Online
Momentálne je online 47 hostí a 0 členov.

Ste anonymný užívateľ. Zaregistrovať sa môžete tu

  
Príspevky: Molekulovo genetické vyšetrenia
Posted on 08.10.2006 11:02
Topic: Lek. genetika

FNsP Bratislava, pracovisko Staré mesto
CENTRUM LEKÁRSKEJ GENETIKY
úsek molekulovej a biochemickej genetickej diagnostiky
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava 1 tel: 02/57290 192 (689)

MOLEKULOVO GENETICKÉ VYŠETRENIA


 1. Duchennova/Beckerova svalová dystrofia (detekcia delécií v dystrofínovom géne) [multiplex PCR] (8)
 2. Turnerov syndrom (detekcia prítomnosti Y špecifických sekvencií) [PCR] (8)
 3. Detekcia prítomnosti X a Y špecifických sekvencií [PCR] (8)
 4. Detekcia mikrodelécií Y chromozómu u pacientov s poruchami plodnosti [PCR] (8)
 5. Kongenitálna adrenálna hyperplázia [nested PCR, sekvenčná analýza génu pomocou genetického analyzéra ABI 310] (8)
 6. Familiárny defekt ApoB-100 -detekcia mutácie R3500Q [ACRS/RFLP] (6)
 7. Izoformy Apolipoproteinu E - genotypizácia (APOE2, APOE3, APOE4) [PCR/RFLP] (6)
 8. Deficiencia acyl-CoA dehydrogenázy pre stredne dlhé reťazce (MCAD) - detekcia mutácie 985A®G [ACRS/RFLP, sekvenčná analýza 11.exónu pomocou genetického analyzéra ABI 310] (6)
 9. MTHFR (677C®T) - polymorfismus génu pre 5,10 metyléntetrahydrofolát reduktázu [PCS/RFLP] (6)
 10. X-adrenoleukodystrofia [sekvenčná analýza génu ABCD1 pomocou genetického analyzéra ABI 310] (5)
 11. Defekt myoadenylát deaminázy AMPD1 - detekcia mutácie 34C®T [PCR/RFLP] (6)
 12. PPARg2 (34C®G) - polymorfismus génu pre jadrový receptor aktivovaný peroxizómovým proliferátorom [ACRS/RFLP] (6)
 13. Hereditárna hemochromatóza (HC) (C282Y, H63D, S65C) [PCR/RFLP] (6)
 14. APC resistencia (antikoagulačný proetin C) - mutácia faktoru V Leiden (1691G®A) [PCR/RFLP] (6)
 15. Protrombínový génový variant 20210G®A [PCR/RFLP] (6)
 16. Cytochrom P-450 CYP2C9 polymorfismus - detekcia alel CYP2C9*1, CYP2C9*2,CYP2C9*3 [ACRS/RFLP] (6)
 17. Mutácia génu pre peroxizómový membránový protein PEX1 (G843D a c2097-2098insT) [sekvenčná analýza pomocou genetického analyzéra ABI 310]
 18. Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS) [sekvenčná analýza génu 7DCHR pomocou genetického analyzéra ABI 310] (5)(6)
 19. Gilbertov syndróm - deficiencia bilirubin UDP-glukuronyltransferázy spôsobená polymorfismom (TA)n v promótore génu UGT1A1 [fragmentačná analýza, fluorescenčne značená PCR genetický analyzér ABI 310] (6)
 20. Canavanova choroba (deficiencia aspartoacyclásy) [sekvenčná analýza génu ASPA pomocou genetického analyzéra ABI 310] (6)
 21. Hereditárna intolerancia fruktózy (deficiencia fruktóza-1,6-bifosfát aldolázy) [sekvenčná analýza génu ALDOB pomocou genetického analyzéra ABI 310] (6)
 22. Deficiencia hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy pre dlhé reťazce (LCHAD) - detekcia mutácie 1528G®C [PCR/RFLP] (6)
 23. Fragilný X syndróm - fragmentačná analýza génu FRAXA [fluorescenčne značená PCR genetický analyzér ABI 310] (6)
 24. Prader-Willi/Angelman syndróm [metylačná PCR/RFLP] (6)
 25. Presenilín1 [sekvenčná analýza génu PS1 pomocou genetického analyzéra ABI 310] (5)
 26. Presenilín2 [sekvenčná analýza génu PS2 pomocou genetického analyzéra ABI 310] (5)
 27. Mikrotubulárny asociovaný protein tau [sekvenčná analýza exónov 9.,10.,11. MAPT génu pomocou genetického analyzéra ABI 310] (6)
 28. Amyloidový prekurzorový protein [sekvenčná analýza exónov 16.,17. APP génu pomocou genetického analyzéra ABI 310] (6)
Informácia o molekulovo genetických vyšetreniach a indikačné kritéria

Familiárny defekt Apolipoproteinu B-100

Indikácia: familiárna hypercholesterolemia


Familiárny defekt Apolipoproteinu B-100 - (FDB-100) je autosomálne dominantné ochorenie, pri ktorom zistený nález zvýšených hladín aterogénnych lipoproteinov LDL možno klasifikovať ako familiárnu hypercholesterolemiu (FH). V dôsledku zámeny bázy v kodóne pre AMK v pozícii 3500 dochádza pri syntéze apoB-100 k substitúcii arginínu za glutamín (R3500Q), čím sa výrazne znižuje schopnosť apolipoproteinu viazať na LDL receptor. Molekulárno genetické vyšetrenie je založené na metóde PCR, pri ktorej možno spoľahlivo odlíšiť mutovaný gén od normálneho a tým potvrdiť diagnózu FDB-100. Vyšetrenie je indikované u pacientov mladších ako 30 rokov pri hladinách celkového choloesterolu vyšších ako 7-8 mmol/l. U pacientov starších ako 30 rokov pri hladinách celkového choloesterolu vyšších ako 8-9 mmol/l.


Izoformy Apolipoproteinu E - (Apo-E)

Indikácia: Alzheimerova choroba (AD), hyperlipoproteinemia III (dysbetalipoproteinemia), predčasný aterosklerotický proces


Apo-E je polymorfný proteín s rôznou distribúciou jeho isoforiem v lipoproteinoch. Jeho hlavnou funkciou je sprostredkovanie interakcie medzi chylomikrónovými a VLDL remnantami a lipoproteinovými receptormi. Existujú 3 hlavné formy (alely) génu kódujúceho Apo-E: e2, e3, e4. Ich kombináciou vzniká 6 možných genotypov s nasledujúcou frekvenciou v európskej populácii: e2/e2 - 1%, e2/e3 - 15%, e2/e4 - 3%, e3/e3 - 56%, e3/e4 - 23%, e4/e4 - 2%. Predpokladá sa, že Apo-B e4 sa podieľa 30-50% na genetickom riziku Alzheimerovej choroby. Analýza korelácie polymorfizmov a AD ukázala, že u pacientov s AD je podstatne zvýšený výskyt e4 (približne 40%). Pacienti homozygotní pre e4 alelu majú skorší nástup ochorenia ako pacienti heterozygotní. Naopak prítomnosť alely e2 odďaluje nástup klinických príznakov ochorenia. Genotyp e2/e2 podmieňuje vznik hyperlipoproteinemie typu III, hoci k prejavu sú potrebné ďaľšie faktory (diabetes, obezita, hypothyreoidismus, znížená tvorba estrogénov). Keďže u nositeľov alely e4 (u fenotypu e4/e3 sú často zvýšené hladiny cholesterolu, triglyceridov a znížený HDL cholesterol) je zvýšené aterogénne riziko, indikované ja vyšetrenie izoforiem ApoE aj pri predčasnom aterosklerotickom procese.


Polymorfismus génu pre 5,10 metyléntetrahydrofolát reduktázu - (MTHFR)

Indikácia: homocysteinemie, homocystinúrie s fyziologickými hodnotami metionínu, CHD, poruchy vývoja s motorickými abnormalitami (poruchy chôdze), kŕče


Frekventovaný polymorfismus je spôsobený mutáciou 677C®T v géne pre MTHFR, ktorá vedie k substitúcii alanínu za valín. Mutácia spôsobí termolabilitu enzýmu a nasledne miernu eleváciu hodnôt homocysteinu. Frekvencia polymorfných alele je v európskej populácii 20-30%, pričom homozygotov je približne 7%. Klinické prejavy, ktoré zahŕňajú motorické abnormality, kŕče až psychické poruchy závisia od stupňa deficiencie enzýmových aktivít. Homozygoti, u ktorých sú zvýšené hodnoty homocysteinu, sú považovaní za skupinu so zvýšeným rizikom CHD. V molekulárne-genetickom vyšetrení sa využívajú metódy PCR a RFLP.


APC resistencia (antikoagulačný proetin C) - mutácia faktoru V Leiden (1691G®A)

Indikácia: tromboembolická choroba, pulmonárna embolisácia, spontánne potraty


Rezistencia faktoru V k antikoagulačnému aktivovanému proteinu C (APC) je najčastejší jav pozorovaný u pacientov s trombózou, zvlášť familiárne podmienenou. U približne 5% kaukazoidnej populácie dochádza v géne pre koagulačný faktor V k zámene nukleotidu 1691G®A a k nahradeniu arginínu za glutamín (R506Q), čo spôsobuje resistenciu až neschopnosť APC štiepiť túto bielkovinu. Riziko tromboembolickej choroby je pri uvedenej mutácii u heterozygotov približne 8x vyššie a u homozygotov až 80x vyššie. Mutácie génu pre faktor V spôsobujú taktiež zvýšenie rizika spontánnych potratov. Podstatne zvýšený je aj výskyt trombóz u tehotných žien s APC resistenciou. Molekulárne-genetické vyšetrenie je založené na metóde PCR a RFLP.


Protrombínový génový variant 20210G®A

Indikácia: tromboembolická choroba


Rizikové faktory trombózy zahŕňajú hereditárne ako aj získané činitele. Mutácie v génoch, ktoré kódujú proteíny ovplyvňujúce koaguláciu, antikoaguláciu alebo fibrinolýzu môžu zohrávať významnú úlohu v predispozícii trombózy. Okrem častého polymorfizmu faktora V bola zistená aj mutácia v neprekladanej časti génu pre protrombín (20210G®A s frekvenciou alely 0,5-1,8%), ktorá sa javí ako druhý najvýznamnejší genetický faktor pri vzniku trombóz u kaukazoidnej populácie. Mutácie vedie k zvýšeniu hladiny protrombínu v krvi pravdepodobne tým, že sa zvýši stabilita mRNA, efektívnosť translácie alebo i stabilita samotného proteínu zvýšením jeho glykozylácie. Zvýšené hladiny protrombínu predstavujú samostatný rizikový faktor trombózy. U pacientov s diagnostikovanou hlbokou venóznou trombózou prevalencia heterozygotov dosahuje až 10-20%. Nositelia alely 20210A majú 3-5 násobne vyššie riziko vzniku venoznej trombózy než nositelia bežnej alely. Mutácia 20210G®A protrombínového génu môže navyše taktiež prispievať k zvýšenému riziku tromboembolických stavov u tehotných žien.


Cytochrom P-450 CYP2C9 polymorfismus

Indikácia: antikoagulačná terapia warfarínom


Cytochrom P-450 izoforma 2C9 je rozhodujúci enzým v antikoagulačnom efekte warfarínu, nakoľko ukončuje jeho efekt tým, že katalyzuje premenu farmakologicky účinnej formy na neaktívne metabolity. Genetický polymorfismus u cytochromu P-450 vedie k tvorbe bielkovinných variantov s rozdielnou katalytickou funkciou. Okrem tzv,.divokého typu alely CYP2C9*1 existujú ďaľšie dva alelové varianty - CYP2C9*2 a CYP2C9*3 so zámenou aminokyselín Arg144Cys, resp. Ile359Leu. Katalytická aktivita cytochromu pri druhej alele dosahuje v porovnaní s divokým typom iba 12% a u tretej alely dokona iba 5%. Frekvencia aliel v populácii je nasledovná: 2C9*1 - 84%, 2C9*2 - 11%, 2C9* - 5%. Pri antikoagulačnej terapii warfarínom pacientov ohrozuje krvácanie, ktorého riziko sa zvyšuje so stúpajúcou dávkou a v závislosti od genotypu. Pacienti s variantnými alelami môžu byť vnímaví na antikoagulačnú terapiu zvlášť pri interkurentnej infekcii alebo terapii farmakami, ktoré sú konkurenčne metabolisované cytochromom P-450. Genotypizácie je preto cenná, nielen pre odhalenie rizika krvácania, ale aj pre určenie efektívnej dávky terapie. Predpokladá sa, že pacienti homozygotní pre alelu 2C9*3 môžu byť tak vnímaví na antikoagulačnú terapiu, že od terapie warfarinom sa musí upustiť. Molekulárne genetické vyšetrenie pomocou metód PCR a RFLP spoľahlivo určí genotyp pacientov.


Gilbertov syndróm

Indikácia: hyperbilirubinemie so zvýšenou hladinou nekonjugovaného bilirubínu, prolongovaný novorodenecký icterus, hyperbilirubinemie (icterus) spôsobený farmakami.


Gilbertov syndróm je častá poruchav metabolizme bilirubínu, ktorá významne prispieva k vzniku výraznejšieho a prolongovaného novorodeneckého icteru a u dospelých podmieňuje stav hyperbilirubinemie so zvýšenými hodnotami nekonjugovaného bilirubinu. Gilbertov syndróm môže spôsobiť zmeny v glukuronidácii farmák a neočakávanú toxicitu xenobiotík. Molekulárna podstata tohto syndrómu spočíva v polymorfizme nekódujúcej časti génu bilirubin-UDP-glukuronyltransferázy (UGT1A1). Oblasť promótora génu tzv.TATA box sa vyznačuje variabilným počtom tandemových sekvencií (TA)n, pričom bežne je v géne 6 alebo 7 týchto opakovaní. V európskej populácii je pomer medzi jednotlivými genotypmi UGT1A1 - (TA)6TAA/(TA)6TAA : (TA)6TAA/(TA)7TAA : (TA)7TAA/(TA)7TAA približne 45:45:10. Gilbertov syndrom s hyperbilirubinemiou zväčša vyššou ako 20 umol/l je pritom podmienený prítomnosťou (TA)7TAA alely v homozygotnom stave, kedy je aktivita UGT1 znížená na 30%. Molekulárne genetické vyšetrenie je opodstatnené pri objasnení príčiny u prolongovaného novorodeneckého icteru, diferenciálnej diagnostike neobjasnenej hyperbilirubinemie a informácie o genotype by mala byť k dispozícii i u pacientov s predpokladanou dlhodobou terapiou farmakami metabolisovanými prostredníctvom UGT1. Pri Gilbertovom syndróme by mali byť dávky týchto farmák upravené s ohľadom na ich pomaľšiu glukuronidáciu. V diagnsotike sa využíva PCR s fluorescenčne značeným primerom a nasledná analýza veľkosti vytvorených fragmentov.


Hereditárna hemochromatóza

Indikácia: cirhóza, srdcové zlyhanie, diabetes, splenomegalia, kožná pigmentácia, artritis


Hereditárna hemochromatóza je autozomálne recesívne dedičné ochoreniemetabolizmu železa. Pre zlyhanie mechanizmu kontroly absorbcie železa sa nadbytočné železo ukladá do parenchymatóznych orgánov. Gén pre hemochromatózu (HFE) sa nachádza na chromozóme 6 a u európskej populácie sú časté 3 mutácie: 845G®A(C282Y), 187C®G(H63D), 193A®T(S65C). Odhaduje sa, že frekvencia heterozygotov s prvou mutáciou je v európe 8-18% a tedy frekvencia homozygotov môže byť 0,2-1%. Približne 24% populácie sú heterozygoti pre mutáciu H63D avšak homozygoti s touto mutáciou zriedka majú klinické príznaky hemochromatózy. Pretože hereditárna hemochromatóza je potenciálne letálne ochorenie, molekulárne genetické vyšetrenie umožňuje včasnú a spoľahlivú diagnózu ochorenia a tým aj efektívny terapeutický zásah. Metdou PCR a RFLP sa zachytia všetky tri mutácie, ktoré sa vyskytujú v populácii.


Polymorfismus génu pre jadrový receptor aktivovaný peroxizómovým proliferátorom - PPARg2 (34C®G)

Indikácia: obezita, diabetes mellitus II.typu, inzulínová resistencia, diabetická nefropatia


PPARg2 je jadrový receptor, ktorý reguluje diferenciáciu adipicytov, lipidový metabolismus a inzulínovú senzitivitu. Mutácia v kodóne 12 génu vedie k zámene prolínu za alanín (Pro12Ala). Frekvencia Ala12 v kaukazoidnej populácii je približne 14%. Polymorfizmus má vzťah k obezite, DM-2 a k inzulínovej resistencii. Popísaný je protektívny efekt Ala12 k diabetickej nefropatii a inzulínvej resistencii. Naopak Pro12Ala polymorfizmus je genetický marker indikujúci riziko perzistujúcej obezity v adolescencii. Molekulárne genetické vyšetrenie polymorfizmu využíva metódy PCR a RFLP.


Defekt myoadenylát deaminázy AMPD1 - detekcia mutácie 34C®T

Indikácia: svalová slabosť, myalgie pri miernej svalovej záťaži, svalové kŕče


Myoadenylát deamináza 1 (AMPD1) je enzým, ktorého aktivity sú mnohonásobne vyššie v kostrových svaloch, než v ostatných tkanivách. Enzým je spolu s adenylosukcinát syntázou a adenylosukcinát lyázou súčasťou tzv. purínového nukleotidového cyklu Aktivácia tohto cyklu počas svalovej záťaže vedie k zvýšeniu produkcie energie tým, že sa z aminokyselín vytvárajú metabolity citrátového cyklu a stimuluje sa glykolýza. Deficiencia AMPD1 je autozómovo recesívne ochorenie s prejavmi metabolickej myopatie u homozygotov. Diagnostikované AMPD1 deficiencie u kaukazoidnej populácie sú vyvolané zámenou nukleotidu C®T v 2. exóne v pozícii 34 a vznikom stop kodónu, v dôsledku čoho v bunkách zostáva menej ako 2% reziduálnej aktivity enzýmu. Frekvencia mutovanej alely je pomerne vysoká a predstavuje 10-14% u kaukazoidnej populácie. Hoci frekvencia homozygotov v populácii je približne 2%, nie u každého sa vyvinú príznaky deficiencie. Dôvodom je existencia ďaľších enzýmov AMPD ako aj aletrnatívneho zostrihového miesta u AMPD1 génu, čím sa umožní prepis informácie zo zuostávajúcich 14 exónov a syntéza funkčného enzýmu. Molekulárne genetické vyšetrenie je indikované zvlášť pri ponámahovej svalovej slabosti a neuromuskulárnych ochoreniach a to u starších detí aj u dospelých pacientov. Vyšetrenie plne nahrádza ramenný ischemický test s monitorovaním hladiny amoniaku.


Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS)

Indikácia: nízke hladiny sérového cholesterolu a GC/MS metódou zistené zvýšené hodnoty 7-dehydrocholesterolu v sére, charakteristický klinický nález


Incidencia SLOS sa odhaduje na 1:60 000 až 1:120 000 novonarodených detí. SLOS je autozómovo recesívne ochorenie spôsobené mutáciami génu pre 7-dehydrocholesterol reduktázu (likalizácia 11q12-13). Gén ktorý zaberá 14 kb genómovej DNA je organizobvaný do 9 exónov, pričom 7 exónov kóduje enzýmový protein zložený z 475 aminokyselín. Mutácie génu spôsobujú výrazný deficit aktivít 7-dehydrocholesterol reduktázy s následnou akumuláciou 7 a 8-dehydrocholesterolu (7,8,DHC) a vedú k zníženiu hodnôt cholesterolu (CH). Biochemická diagnostika založená iba na meraní hodnôt CH je síce východiskom, ale nieje spoľahlivá. Približne 10% pacientov má normálne hodnoty CH a keďže pri enzýmovej metóde určenia CH reaguje aj 7,8DHC, pri výraznom zvýšení týchto metabolitov môžu byť namerané fyziologické hodnoty. Z tohto dôvodu pri diagnostike SLOS, zvlášť miernych foriem, je potrebné veľkú pozornosť venovať klinickému nálezu, v ktorom môžu byť nasledovné klinické charakteristiky: mentálna retardácia, mikrocefalia, hypotonia, blefaroptóza, široký koreň nosa, rázštep podnebia, malý jazyk, micrognathia, hypospadia, syndaktýlia 2. a 3. prsta nohy, retardovaný rast, katarakta, epikantus. Molekulárne genetickej diagnsotike musí predchádzať biochemická diagnsotika s určením hodnôt CH a 7,8DHC vo vzorkách séra alebo plazmy pomocou GC/MS (labdg. zabezpečuje CLG FNsP Bratislava). Nakoľko mutácie neboli zistené vo všetkých exónoch, molekulárne genetická diagnsotika je založená na PCR amplifikácii DNA exónov alebo cDNA (získanej prepisom mRNA izolovanej z leukocytov) a naslednej sekvenčnej analýze amplifikovaných produktov.Odber materiálu
Izolácia DNA ako aj vyšetrenia sa robia z venoznej krvi a odber nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky. Do skumavky obsahujúcej 50 ul K2EDTA pridajte 1 ml krvi a dobre premiešajte. Vhodné je urobiť odber do dvoch skúmaviek. Odber je možné uskutočniť aj do jednorázových striekačirk na vyšetrenie krvného obrazu. Transport v priebehu dňa nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky.
Pri ochoreniach X-ALD a SLOS je pre diagnostiku potrebné izolovať mRNA minimálne z 5 ml krvi odobratej do EDTA. Transport sa musí uskutočniť do 24 hodín v nezmrazenom stave a vyšetrenie je potrebné telefonicky dohodnúť s CLG FNsP.
V prípade zberu vzoriek viacerých pacientov odobratú krv uložte do vymrazovníka a zabezpečte podmienky transportu v zmrazenom stave (zmrazené vzorky sú stabilné po dlhú dobu).
Vyšetrenie viacerých parametrov možno uskutočniť vo vzorke z toho istého odberu. Na sprievodný lístok vyplnte požedované údaje. Výsledok vyšetrenia vám zašleme písomnou formou.
V prípade piotreby ďaľších informácií volate CLG FNsP Bratislava - 02/57290 192.

doc.MUDr.Ján Chandoga, CSc. 02/57290 192
RNDr. Regina Bhulová 02/57290 689
RNDr. Robert Petrovič 02/57290 192
Mgr. Ján Futas 02/57290 192
RNDr. Regina Sepešiová 02/57290 689


 
  Prihlásenie
Užívateľské meno

Heslo

Ešte nemáte konto? Môžete si ho vytvoriť. Registrovaný užívateľ má niektoré výhody, napr. manažér tém, nastavenie komentárov a posielanie komentárov s vlastným menom.

  Príbuzné odkazy
· Viac o Lek. genetika
· Iné články od: ornst


Najčítanejšie články Lek. genetika:
Molekulovo genetické vyšetrenia


  Hodnotenie článku
Priemerné skóre: 2.09
hlasov: 11


Obetujte prosím chvíľku hodnoteniu tohto článku:

Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
Zlý


  Možnosti

 Stránka vhodná na tlač Stránka vhodná na tlač


Združené témy

Lek. genetika

Komentáre k tomuto článku nie sú dostupné.
fuss

hematology | car tuning | Identifikační náramky | Identifikačné Náramky


© 2005 created by maxiweb.sk

Generovanie stránky 0.62 sekund