SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE

Dátum: 24.05.2006 23:24
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


SPRÁVA Z XIII. SLOVENSKO - ČESKEJ KONEFERENCIE O HEMOSTÁZE A TROMBÓZE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


MARTIN, 4.-6.5.2006V dňoch 4.-6. mája 2006 sa konala v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice XIII. Slovensko-Česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou. Hlavným usporiadateľom tohto odborného stretnutia bola Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Národným centrom hemostázy a trombózy v Martine, Hematologickou a transfuziologickou spoločnosťou SLS, Hematologickou společnosťou ČLS J.E. Purkyně, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek, Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, Martinskou fakultnou nemocnicou a Spolkom lekárov v Martine.


Konferencia bola historicky ako prvá hematologická konferencia v SR akreditovaná Európskou hematologickou spoločnosťou (EHA), ktorá pridelila podujatiu 12,33 CME-EHA vzdelávacích kreditov (bodov).


Bohatý program bol rozdelený do blokov, v rámci ktorých prezentovali pozvaní prednášatelia hodnotné odborné príspevky. Témy jednotlivých blokov boli nanajvýš aktuálne:

  • terapeutická angiogenéza prostredníctvom transplantácie krvotvorných kmeňových buniek u cievnych ochorení
  • laboratórna diagnostika porúch hemostázy
  • „bypassová“ terapia
  • nádorové ochorenia a hemostáza
  • aktuálne otázky manifestácie porúch hemostázy v chirurgických odboroch
  • iné

Prvý deň bol venovaný postgraduálnym prednáškam, ktoré sa zaoberali možnosťami a úskaliami antitrombotickej terapie a problematikou hemofílie a trombofílie.

Pri príležitosti životného jubilea uviedol prof. Malý svoju prednášku State-of-the Art: Profylaxia tromboembolickej choroby u pacientov liečených na interných klinikách alebo v ambulanciách.

V úvode druhého dňa sme si vypočuli pozvané prednášky zahraničných hostí v sekcii, ktorá prebiehala v anglickom jazyku. Po nich nasledovali odborné sekcie v tematických blokoch. Paralelne sa konali prezentácie sekcie sestier a medicínsko-technických pracovníkov. Neoddeliteľnou súčas?ou konferencie bola aj posterová prezentácia. Záverečný deň prebiehali posledné blokové sekcie.

V priebehu konferencie sa uskutočnil slávnostný krst učebnice Hematológie a transfuziológie autorov z Kliniky hematológie a transfuziológie MFN a JLFUK.

Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.,

prezident konferencie

Možno objedna? na adrese: www.grada.cz/katalog/medicina


Grada Slovakia, spol. s r.o., Moskovská 29, Bratislava.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=12