Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu

Dátum: 16.07.2006 15:19
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


Prehľad o aktivitách hlavného odborníka pre hematológiu
(Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)
ROK 2006Január
 1. Príprava a spracovanie podkladov pre stretnutie krajských odborníkov v dňoch 12. a 13.2.2006
 2. Spracovanie konečnej verzie "Koncepcie hematológie a transfuziológie" v spolupráci s MUDr.Holomáňovou a doc. MUDr. Lip?icom, CSc.

  Február
 3. ?iados? riaditeľovi Útvaru liekovej politiky MZ SR PharmDr. Jánovi Mazagovi o zjednanie nápravy v preskripčnom obmedzení intravenóznych antibiotík (od 1.1.2006 má Lendacín indikačné obmedzenie len pre infektológa a len pri lymeskej borelióze) tak, aby mohol by? Lendacin ( alebo iné i.v. ?irokospektrálne antibiotikum s frekvenciou podávania 1x za 24 hodín) predpisovaný aj hematológom tým ambulantným pacientom, ktorým nestačí perorálna liečba.

  Marec
 4. Na základe ?iadosti MZ SR zaslanie doplnených údajov na podanie podnetu ohľadom preskripčného obmedzenia intravenóznych antibiotík.
 5. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Novoseven - pacientka B. pre Riaditeľstvo V?ZP Ko?ice, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu Prof. Mudr. Elene Tóthovej, CSc.
 6. Spracovanie a zaslanie stanoviska Hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu k indikácii liečby prípravkom Haemocomplettan P - pacient S. pre Riaditeľstvo Krajskej pobočky V?ZP Banská Bystrica, zaslanie stanoviska na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii ?arnovičanovej
 7. Prehodnotenie a doplnenie Odporúčania hlavného odborníka pre hematológiu pre liečbu mnohopočetného myelómu. Odporúčanie bolo spracované myelómovou skupinou: Kotouček Pavol, Babu?ková Iva, Baňáková Jana, Flochová Emília, Forraiová Ľubica, Labancová Andrea, Ladická Miriam, Sakalová Adriena, Tóthová Elena, Varga Alexander.Krajskí odborníci schválili toto odporúčanie na zasadaní s hlavným odborníkom v dňoch 12. - 13. februára 2006 v Martine.
 8. ?iados? na MZ SR na Sekciu zdravotnej starostlivosti o zabezpečenie akceptácie krajských odborníkov ako koordinátorov a garantov odboru hematológia a transfuziológia v danom vy??om územnom celku v zmysle záverov zo schôdze krajských odborníkov pre hematológiu a transfuziológiu s hlavnými odborníkmi pre hematológiu a transfuziológiu konanej v dňoch 12.2. a 13.2.2006.
 9. Zaslanie schváleného doporučenia postupu pre liečbu mnohopočetného myelómu v?etkým krajským odborníkom so ?iados?ou ,aby s týmto doporučením oboznámili v?etkých okresných hematológov.
 10. Na základe po?iadavky krajskej odborníčky pre VÚC Ko?ice prof. MUDr. Eleny Tóthovej, CSc. zaslanie ?iadosti MUDr. Beáte Beňovej , ne?tátna hematologická ambulancia v Ko?iciach, o urýchlené odovzdanie zdravotnej dokumentácie pacientov s vrodenou poruchou zrá?ania (hemofília A, B, von Willebrandova chorova, defecit FVII) do RCHaT KH a OH Ko?ice.
 11. Vypracovanie odborných posudkov na registráciu liekov Dicynone, Cilkanol.

  Apríl
 12. Návrh na odvolanie krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava a menovanie novej krajskej odborníčky a zaslanie oznámenia o zmene prezidentovi SHaTS a zastupujúcemu riaditeľovi SZS.
 13. Účas? na pracovnom stretnutí k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov V?ZP s deficitom koagulačných faktorov u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k prehodnoteniu počtu pracovísk, kde sa takáto liečba bude zabezpečova?.
 14. Na ?iados? riaditeľa FORLIFE, n.o. V?eobecnej nemocnice Komárno a primára interného oddelenia (MUDr. Ba?ternák) spracovanie odborného posudku k indikácii liečby prípravkom Novoseven u pacienta K. pre MUDr. Ďurčanskú-ZP Dôvera
 15. Na základe vy?iadania Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivos?ou spracovanie odborného posudku k nesúladu medzi pitevným nálezom a klinickou diagnózou.

  Máj
 16. Odborné posúdenie ?iadosti o akreditáciu ?pecializačného ?túdijného programu v ?pecializačnom odbore č.008 Hematológia a transfuziológia pre kategóriu lekár, o ktorú po?iadala Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa ?afárika v Ko?iciach (LF UPJ?) v Ko?iciach. Boli zistené drobné nedostatky, po odstránení doporučené na akreditáciu.
 17. Odborné posúdenie ?iadosti o akreditáciu ?pecializačného ?túdijného programu v odbore Hematológia a transfuziológia A 008 pre kategóriu: lekár, predlo?enej Klinikou hematológie a transfuziológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (KHaT LF a FNsP) - pracovisko Petr?alka, Antolská 11. Boli zistené hrubé nedostatky, je potrebné prepracova? akreditačný spis.
 18. Rie?enie problému odvolania krajskej odborníčky pre VÚC Bratislava na základe podania odvolania proti rozhodnutiu na MZ SR - Sekcia zdravotnej starostlivosti.
 19. Rie?enie problému pacienta K. z Banskej Bystrice - spracovanie posudku pre V?ZP, zaslanie posudku na vedomie krajskej odborníčke pre hematológiu prim.MUDr. Márii ?arnovičanovej.
 20. Zaslanie pripomienky k indikačnému obmedzeniu a ?iados? na roz?írenie indikácií lieku NEULASTA-L03AA13 Pegfilgrastím na MZSR - riaditeľovi Útvaru liekovej politiky.
 21. Vypracovanie posudkov na klinické ?túdie (heparinoidy, bortezomid , thalidomide a ďal?ie).
 22. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre EXACYL.
 23. Vypracovanie odborného stanoviska pre indikačnú oblas? pre DANAPAROID.
 24. Na základe vy?iadania Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Bratislava vypracovanie odborného posudku na ?iados? o súhlas s mimoriadnym dovozom na liečivo danaparoid sodium - liek Orgaran.
 25. Vydanie učebnice Hematológia a transfuziológia.
 26. Vypracovanie a príprava akreditačného spisu, akreditácia KHaT JLF UK: Rozhodnutie ministra zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii ?pecializačného ?tudijného programu v specializačnom odbore lekár - hematológia a transfuziológia (k nahliadnutiu na sekretariáte Martinskej fakultnej nemocnice a dekanáte Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského).

  Jún
 27. Zaslanie zápisnice z pracovnej porady hematológov a pracovníkov generálneho riaditeľstva V?ZP k stanoveniu kritérií na liečbu poistencov V?ZP s deficitom koagulačných faktorov krajským odborníkom a primárom HTO v rámci SR.
 28. Vybavovanie pacienta K. s odborníkmi SR a ČR (Bátorová, Holomáňová, Tóthová, Salaj).
30.6.2006 Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc
Hlavný odborník MZ SRTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=13