Atestácia HaT - záznamník (index) výkonov

Dátum: 29.10.2007 21:46
Vec: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava


Vedecká rada Fakulty zdravotníckych ?pecializačných ?túdií Slovenskej zdravotníckej univerzity na svojom riadnom zasadnutí dňa 23.10.2007 rozhodla s okam?itou platnosťou o nutnosti začať v praxi pou?ívať záznamník - index výkonov. Zároveň prednosta Katedry vnútorného lekárstva FZ?? SZU m.prof. MUDr.?.Hru?ovský oznámil, ?e jesenný termín 2007 postupových a atestačných skú?ok z vnútorného lekárstva je posledným, pri ktorom sa záznamník nebude vy?adovať.


V praxi to znamená nasledovné: do konca mesiaca (teda ihneď) si zakúpiť na SZU záznamník (kto tak doteraz neurobil). Pre tých, ktorí e?te nemajú atestáciu z vnútorného lekárstva alebo postupovú skú?ku z vnútorného lekárstva to znamená zakúpenie DVOCH záznamníkov - pre spoločný kmeň i pre hematológiu a transfúziológiu. Pre tých, čo majú internu za sebou, ide u? len o záznamník z H a T.
Ďalej sme boli upozornení na to, aby sa z celej zále?itosti nerobil formalizmus. Zásady vypĺňania sú teda nasledovné:
1. Vypĺňa sa od 1.11.2007 prospektívne, TEDA V ?IADNOM PRÍPADE NIE SPATNE!!! Kto ho vypĺňal aktuálne u? skôr, je to OK, ale spätne je to nezmysel.
2. Vypĺňa sa REÁLNY, teda SKUTOČNÝ počet výkonov. Ak niekto dané počty nesplní, NEVADÍ! Nastavený počet je odhad, a? praxou si urobíme obraz, aké počty z jednotlivých výkonov sú reálne. Fixľovanie, teda splnenie čiaročiek za ka?dú cenu, spôsobí len to, ?e mylne usúdime, ?e počty sú nastavené správne. My ale potrebujeme z terénu spätnú väzbu o tom, čo sa v skutočnosti za obdobie 3-ročnej prípravy dá stihnúť. Len na základe reálneho stavu mô?eme potom prípadne počty výkonov upraviť.

Doc. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc.
Vedúci Katedry hematológie a transfúziológie
Fakulty zdravotníckych ?pecializačných ?túdií
Slovenskej zdravotníckej univerzity

programy kurzov a ?koliacich miest v odbore hematológia a trnasfuziológia sú na stránke www.szu.sk

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=164