?pecializačné ?túdium na JLF UK

Dátum: 02.11.2007 19:24
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


Dátum: 2.11.2007

Vec: odbor Hematológia a transfuziológia

Referát ?pecializačného ?túdia Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) si dovoľuje upozorniť, ?e dňa 20.10.2007 nadobudla platnosť Vyhlá?ka MZ SR č. 465/2007 Z.z. z 3.októbra 2007, ktorou sa ustanovujú vzory diplomov o ?pecializácii, certifikátov a osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve, a ktorá JLF UK a ďal?ím lekárskym fakultám v SR priznala právo vydávať diplomy a certifikáty o ?pecializačnom ?túdiu v akreditovaných odboroch. Tým bolo umo?nené ,,de jure" začať vykonávať ?pecializačné ?túdium v akreditovaných odboroch aj na JLF UK.?pecializačné ?túdium na JLF UK - index odbornosti, záznamník zdravotníckych výkonov a zmluva o vykonaní ?pecializačného ?túdia na JLF UK

V nadväznosti na túto skutočnosť si referát ?pecializačného ?túdia JLF UK dovoľuje informovať, ?e dňa 24.10.2007 sa na dekanáte JLF UK uskutočnilo za účasti zástupcov vedenia JLF UK 1. stretnutie garantov a lektorov akreditovaných ?pecializačných ?túdijných odborov (vrátane odboru hematológia a transfuziológia) so zaradenými uchádzačmi o ?pecializačné ?túdium na JLF UK.

Na stretnutí bol novozaradeným účastníkom ?túdia odovzdaný index odbornosti a záznamník zdravotníckych výkonov, ktoré boli vydané JLF UK, a súčasne boli s nimi podpísané Zmluvy o vykonaní ?pecializačného ?túdia. Ako príloha zmluvy bol účastníkom vzdelávania vydaný individuálny ?túdijný plán a kópia osvedčenia vydaného MZ SR o akreditácii daného ?pecializačného odboru na JLF UK.

JLF UK, v súlade so smernicami EÚ o ?pecializačnom ?túdiu a podľa vyhlá?ky MZ SR č. 211/2007 Z.z. z 11.apríla 2007 (§12, ods.2) s platnosťou od 1.5.2007, vydáva pre ka?dého účastníka ?pecializačného ?túdia v akreditovanom odbore (t.j. aj v odbore hematológia a transfuziológia) len jeden index odbornosti a jeden záznamník zdravotníckych výkonov. V akreditovanom ?pecializačnom odbore (t.j. aj v odbore hematológia a transfuziológia) na JLF UK preto nie je potrebné vydávať osobitne záznamník pre internistický kmeň a osobitne pre hematológiu a transfuziológiu, keď?e internistický kmeň je neoddeliteľnou súčasťou ?túdia akreditovaného internistického ?pecializačného odboru (t.j. aj odboru hematológia a transfuziológia).

doc. MUDr. Ján Sta?ko, PhD,

prodekan pre doktorandské a ?pecializačné ?túdium,

Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

akreditované ?túdijné programy na JLF UK (aj pre odbor hematológia a transfuziológia) a informácie o nich sú dostupné na webovej stránke www.jfmed.uniba.skTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=167