Bisfosfonáty při dlouhodobém užívání

Dátum: 25.11.2007 23:40
Vec: Pharminfo


Bisfosfonáty při dlouhodobém užívání

V posledních studiích se stále blížeji specifikuje vlastní mechanismus farmakologického účinku nejčastěji používaných antiosteoporotik – bisfosfonátů, o jejichž benefitu se diskutuje i v rámci dlouhodobějšího horizontu jejich podávání.

Bisfosfonáty potlačují kostní resorpci prostřednictvím řízené apoptózy osteoklastů a rovněž cestou inhibice jejich vlastní maturace. Zároveň se uvažuje i o inhibici apoptózy osteoblastů a stimulaci jejich proliferace.
Podle nedávno uveřejněných výsledků case-control studie prezentované na výroční konferenci EULARu je zřejmé, že trvalé užívání bisfosfonátů se významně podílí na snížení pravděpodobnosti zlomenin u osteoporotických žen.
V této studii byly zapojeny pacientky léčené alendronatem, etidronatem či risedronatem, ve věku nad 50 let. Při zohlednění věku a současného užívání analgetik bylo zjištěno, že alespoň jednoleté pravidelné užívání bisfosfonátů vede k signifikantnímu, 26%, snížení rizika zlomeniny oproti kontrole (OR: 0,74; 95% CI: 0,57-0,95). Analogického poklesu rizika zlomenin bylo dosaženo i při dvouleté léčbě, a to o 32 % (OR: 0,68; 95% CI: 0,47-0,96).
Tato pozorování tak podtrhují význam dlouhodobého podávání bisfosfonátů u osteoporotických pacientů za účelem dosažení maximálního protektivního účinku.
Přesto však autoři studie poukazují na pouze velmi malý benefit z léčby a zároveň na poměrně nízký počet pacientek, které s léčbou pokračují po dobu delší než-li 1 rok (36 %).

Zdroj:
Bone 2006; EULAR – abstrakt OP0089.
MUDr. Jiří Slíva, Lékové informační centrum 3.LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=176