Aspirin a clopidogrel v prevenci „atherotrombosy“

Dátum: 25.11.2007 23:43
Vec: tromboembolia


Aspirin a clopidogrel v prevenci „atherotrombosy“

Kornatění cév představuje významnou predispozici pro vznik trombu, a proto je tento proces v současnosti rovněž označován jako tzv. atherotrombotický proces. Odhaduje se přitom, že takto vzniklý trombus, který následně okluduje postiženou cévu celosvětově představuje jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti a úmrtnosti, a to s vědomím stále se zvyšující prevalence. Nasnadě je proto poptávka po účinné profylaxi takového patologického stavu.


Kyselina acetylsalicylová (aspirin), která je u rizikových pacientů často podávána v nízkých dávkách, ne vždy poskytuje potřebnou pozitivní kardiovaskulární protekci (zejm. u vysoce rizikových pacientů). Její současné podání s clopidogrelem se však ukázalo být velmi účinné při snižování počtu ischemických příhod u pacientů s nestabilní anginou pectoris, infarktu myokardu s/bez elevace ST úseku. Bylo tedy otázkou, zda-li taková duální protidestičková léčba clopidogrelem a nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové může rovněž poskytnout dostatečnou ochranu před trombosou u pacientů s vysokým rizikem.
V recentní klinické studii s 15 603 pacienty s klinicky prokázaným kardiovaskulárním onemocnění či ve vysokém kardiovaskulárním riziku byla proto sledována odpověď na léčbu clopidogrelem 75 mg/den společně s nízkými dávkami aspirinu (75-162 mg/den) či stejná dávka aspirinu v kombinaci s placebem, a to vše po dobu 28 měsíců. Hlavním endpointem byl přitom výskyt infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či úmrtí z kardiovaskulárních příčin.
Detailní analýzou výsledků nebyl mezi oběmi skupinami zjištěn významný rozdíl ve prospěch kombinace obou účinných látek, tj. clopidogrel + aspirin. Relativní riziko pro primární endpoint bylo sice v případě této kombinace oproti samotnému aspirinu nižší, avšak bez statistické významnosti (6,8 vs 7,3 % pacientů dosáhlo během studie endpointu; p = 0,22). Aktivní kombinace však vedla k nižšímu počtu hospitalizací z důvodu ischémie (16,7 vs 17,9 %; p = 0,04), avšak za cenu častějšího krvácení (1,7 vs 1,3 %; p = 0,09).
Z výsledků této studie tedy plyne, že clopidogrel nepřináší pacientům žádný další benefit s ohledem na riziko kardiovaskulárních komplikací.

Zdroj:
N Engl J Med 2006;354.
Mgr. Michaela Procházková, Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=177