Léková interakce atorvastatinu a clopidogrelu

Dátum: 26.11.2007 00:11
Vec: Pharminfo


Léková interakce atorvastatinu a clopidogrelu

Atorvastatin dnes patří mezi nejpou?ívaněj?í zástupce ze skupiny statinů, clopidogrel je protidestičkovým léčivem, které inhibuje agregaci trombocytů blokádou receptorů pro ADP. Clopidogrel je dnes ?iroce pou?íván v terapii akutních koronárních syndromů a při revaskularizačních výkonech. Proto?e také indikace statinů se na základě nedávných studií roz?iřuje na pacienty s akutními koronárními syndromy, je soubě?né u?ívání obou léčiv mnohem častěj?í ne? dříve.


Nedávno se objevily studie, které naznačují, ?e tzv. lipofilní statiny, které jsou metabolizovány cestou cytochromu P-450 CYP3A4 (atorvastatin, lovastatin, simvastatin), a předev?ím atorvastatin mohou v kombinaci s clopidogrelem sni?ovat jeho antiagregační účinek cestou inhibice CYP3A4. Clopidogrel je toti? podáván v neaktivní podobě a je aktivován předev?ím CYP3A4 [1]. Lau a spol. sledovali protidestičkovou aktivitu clopidogrelu u 44 pacientů s implantací koronárního stentu. Atorvastatin na rozdíl od pravastatinu v závislosti na dávce sni?oval protidestičkový účinek clopidogrelu. Podobný účinek měly známé inhibitory CYP3A4 erythromycin a troleandomycin. Naopak indiktor CYP3A4 rifampin antiagregační účinek clopidogrelu zvy?oval [2]. Podobně dopadla studie Neubauera a kol. (47 pacientů s angioplastikou), ve které atorvastatin a simvastatin sni?ovaly antiagregační účinek clopidogrelu, předev?ím v časné zahajovací fázi léčby (o 29,3 %), méně potom v udr?ovací fázi (o 16,6 %) [3]. Zmíněné interakci je mo?né se vyhnout pou?itím jiného statinu (pravastatin, fluvastatin) nebo časněj?í aplikací zahajovací dávky clopidogrelu, či zvý?ením této dávky. Nedávná studie ukázala, ?e pou?ití 450 mg místo 300 mg clopidogrelu jako zahajovací dávky zkrátilo čas do nástupu maximálního účinku léku [4].

Zdroj:
Reference List
1. Clarke TA, Waskell LA. The metabolism of clopidogrel is catalyzed by human cytochrome P450 3A and is inhibited by atorvastatin. Drug Metab Dispos. 2003; 31:53-59.
2. Lau WC, Waskell LA, Watkins PB et al. Atorvastatin reduces the ability of clopidogrel to inhibit platelet aggregation: a new drug-drug interaction. Circulation 2003; 107:32-37.
3. Neubauer H, Gunesdogan B, Hanefeld C, Spiecker M, Mugge A. Lipophilic statins interfere with the inhibitory effects of clopidogrel on platelet function - a flow cytometry study. Eur Heart J 2003; 24:1744-1749.
4. Seyfarth HJ, Koksch M, Roethig G et al. Effect of 300- and 450-mg clopidogrel loading doses on membrane and soluble P-selectin in patients undergoing coronary stent implantation. Am.Heart J 2002; 143:118-123.
Lékové informační centrum 3. LF UK a FNKV


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=182