Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov

Dátum: 14.02.2008 16:07
Vec: Hl.odborník pre det.hematologiu


Vyhodnotenie XII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológovV dňoch 25. a 26. januára 2008 sa konalo XII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, ktoré organizovala Sekcia detskej onkológie a hematológie pri SPS a pracovníci Hematologického a transfúziologického pracoviska OLM, Detskej onkologickej a II. Detskej kliniky LFUK a DFNsP.Prvý deň konferencie bol venovaný preva?ne detskej onkológii. Významným prínosom pre v?etkých zúčastnených boli pozvané predná?ky známych osobností rakúskej a zároveň európskej detskej onkológie z Nemocnice sv. Anny vo Viedni, s garanciou a osobnou prítomnosťou lekárskeho riaditeľa nemocnice Univ. prof. Dr. Gadnera. Doc. Dworzak oboznámil prítomných s novými spôsobmi liečby malignít, ktoré sa po skúsenostiach u dospelých začínajú pou?ívať aj pri detských malignitách. Ako veľmi skúsená a známa osobnosť z oblasti prietokovej cytometrie predniesol erudovanú predná?ku o vyu?ití tejto metodiky pri vy?etrovaní MRD pri ALL u detí a v ďal?ej predná?ke podal prehľad o súčasných mo?nostiach prevencie a liečby mykotických infekcií u detí. Významné a prehľadné boli aj predná?ky doc. Dr. Ladenstein o problémoch ?túdií u detí s malignitami v Európskej únii, o európskej sieti pre liečbu neuroblastómov a o nových postupoch pri liečbe sarkómov mäkkých tkanív. Pohľad na nové koncepty v liečbe rezistentných a relapsovaných akútnych leukémií a lymfómov u detí priniesol Dr. Attarbashi. O význame intratékalnej chemoterapie pri mozgových nádoroch, vrátane podávania nov?ieho depótneho cytarabínu hovorila prof. Slavc. Ďal?ie predná?ky sa týkali podávania rastových faktorov leuko- a erytropoézy u detí a ich porovnania s transfúznymi prípravkami (dr. Witt) a liečby idiopatickej trombocytopénie u detí (doc. Minkov).

V druhom bloku doc. Kaiserová priniesla podrobnú analýzu situácie detskej onkológie v Slovenskej republike za ostatných 7 rokov a ukázala ďal?í pokrok v zlep?ení pre?ívania detí s malignitami, ktoré v súčasnosti predstavuje viac ako 70%-nú pravdepodobnosť 7-ročného pre?ívania, čím sa výsledky slovenských detských onkocentier pribli?ujú vo viacerých parametroch známym zahraničným pracoviskám. Z detských onkocentier boli aj ďal?ie predná?ky, venované malígnym lymfómom, akútnej myeloblastovej leukémii a nov?iemu liečebnému postupu - inhibícii angiogenézy pri rekurentných a refraktérnych nádoroch.

Tretí piatkový blok o problematike lymfadenopatií pripravili klinickí a laboratórni pracovníci spolu s patológmi z martinského pracoviska ( Gre?íková, Staníková, Fehervízyová, Szépe a Ma?áriová so svojimi spolupracovníkmi).

Veľmi zaujímavo vyzneli aj predná?ky sobotňaj?ieho programu, ktoré vyvolali mnohé podnetné diskusie. V prvom bloku docent Mistrík oboznámil prítomných s novými trendmi v transplantáciách krvotvorných buniek a s vyu?itím pupočníkovej krvi. S výsledkami alogénnej transplantácie krvotvorných buniek pri relapse leukémie a pri aplastickej anémii, ako aj o vyu?ití granulocytových koncentrátov referovali lekárky Transplantačnej jednotky II.DK. Hematologická časť programu bola venovaná rôznym typom hemolytických anémií a liečbe preťa?enia ?elezom u detí. Pripravili ju najmä pracovníčky hematologického a transfúziologického oddelenia OLM DFNsP. Zaujímavé boli práce z I. a II. DK LFUK a DFNsP o hematologických aspektoch niektorých metabolických ochorení, po ktorých sa otvorili aj otázky mo?ností vy?etrenia týchto a ďal?ích vrodených a získaných porúch metabolizmu.

Posledný blok bol znovu venovaný rôznorodej onkologickej problematike a niektorým problémom kardiovaskulárnej toxicity chemoterapie u detí.

V?etky predná?ky boli precízne vypracované, s dobrým prehľadom o predná?aných témach, s veľmi dobrou obrazovou dokumentáciou, s vlastnými skúsenosťami a s podnetom k hľadaniu a vyu?ívaniu nov?ích poznatkov v detskej hematológii a onkológii.

Bratislava 6.2.2008. Doc. MUDr. E. Kaiserová, CSc.

Predsedkyňa Sekcie detskej onkológie

a hematológie SPSTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=205