Syndrom lepivých do?tičiek - jeho diagnostika a liečba

Dátum: 17.10.2008 10:59
Vec: tromboembolia


SYNDRÓM LEPIVÝCH DO?TIČIEK - JEHO DIAGNOSTIKA A LIEČBA
Sticky platelet syndrome - its diagnostics and therapy

BARTO?OVÁ Lenka, DOBROTOVÁ Miroslava, HOLLÝ Pavol, IVANKOVÁ Jela, STA?KO Ján, KUBISZ Peter

(Z Kliniky hematológie a transfuziológie Jeseniovej LF UK a Martinskej fakultnej nemocnice, prednosta: Prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.)


SÚHRN
Syndróm lepivých do?tičiek (Sticky platelet syndrome - SPS) prvýkrát opísal v r. 1983 Holliday na 9. medzinárodnej konferencii o náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) a mozgovej cirkulácii v Arizone (5). Ide o vrodený, autozómovo dominantne dedičný trombofilný stav, spojený so zvý?eným výskytom artériovej aj venóznej trombózy. Pre chorobu je typická zvý?ená agregácia trombocytov po nízkych koncentráciách do?tičkových induktorov - po adenozíndifosfáte (ADP) a adrenalíne (EPI), zatiaľ čo odpoveď na ostatné induktory je fyziologická (7). Podľa Mammena a Bicka je to po rezistencii na aktivovaný proteín C (APC-R) druhý najčastej?í vrodený hyperkoagulačný stav a prvý najčastej?í spojený s artériovou trombózou s asi 21% výskytom v populácii (5, 8, 11).
Príčina syndrómu lepivých do?tičiek zostáva stále nejasná. Zatiaľ sa len predpokladá, ?e ide o abnormalitu povrchových membránových glykoproteínových receptorov do?tičiek, ktorá vedie k ich hyperfunkcii. Liečba tejto choroby kyselinou acetylsalicylovou v nízkych dávkach do?tičkovú hyperagregabilnosť u väč?iny pacientov upravuje, čím chráni pacienta proti opakovaným tromboembolickým príhodám a z nich vyplývajúcej morbidite a mortalite. Preto je v klinickej praxi skutočne dôle?ité na túto chorobu myslieť, správne ju diagnostikovať a adekvátne liečiť.

Kľúčové slová: syndróm lepivých do?tičiek - trombofília - trombóza - agregometria - kyselina acetylsalicylová.

pozrieť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=245