Algoritmus vy?etrenia pozitivity anti-HBc

Dátum: 02.11.2008 10:32
Vec: Hl.odborník pre transfuziologiu


Usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre transfúziológiu

Podľa Odborného usmernenia MZ SR o ?tandardizácii laboratórnej diagnostiky vírusových hepatitíd zo dňa 4.12.2007 vyplýva, ?e ?tandardný postup laboratórnej diagnostiky infekcie vírusmi hepatitíd sa má dodr?iavať i u darcov krvi. Preto väč?ina transfúziologických pracovísk zaradila do skríningového vy?etrenia darcov i vy?etrenie protilátok anti-HBc total.

stiahnuť usmernenieTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=249