PO?IADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO -TECHNICKÉ VYBAVENIE

Dátum: 03.01.2009 17:47
Vec: Legislativa


VESTNÍK MZd SR


Ročník 56, Čiastka 32-51, Dňa 28. októbra 2008


 


44. VÝNOSMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky č 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych po?iadavkách na personálne zabezpečenie a matériálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení

Zariadenia hematológie a transfuziológie 

§1

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 538/2005 Z. z. ustanovuje:

(1)         Minimálne po?iadavky na personálne  zabezpečenie  a materiálno   -  technické  vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len ,,ambulantné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 1.

(2)         Minimálne po?iadavky  na personálne  zabezpečenie  a materiálno   -  technické  vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej  zdravotnej   starostlivosti  (ďalej  len ,,ústavné zariadenie") sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)         Tento výnos sa nevzťahuje na prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne.

 

§2

Ambulantné zariadenia spĺňajúce minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno -technické vybavenie podľa doteraj?ích predpisov sú povinné splniť po?iadavky na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2008, ak ďalej nie je ustanovené m ak.

 

§3

Ambulancie zubného lekára sú povinné splniť minimálnu po?iadavku uvedenú v prílohe č. 1 v oddiele 1 ,,Ambulancia" v časti  I ,,Ambulancie" v bode II ,,Ambulancie ?pecializovanej   ambulantnej  zdravotnej starostlivosti" v písm. B ,,Ambulancia zubného lekárstva" v bode 2 v písm. b) bode 26 ,,umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdu?ným su?ením,  ak nemo?no takto pripraviť zdravotnícku pomôcku dodávateľským spôsobom" do 31. decembra 2011.

 

§4

Ústavné zariadenia sú povinné splniť minimálne po?iadavky na personálne zabezpečenie podľa tohto výnosu do 30. júna 2009 a na materiálno - technické vybavenie podľa tohto výnosu do 31. decembra 2011; pričom sestry,1) ktoré ústavné zariadenia zamestnávajú, musia získať príslu?né profesijné tituly2) sestier do 31. decembra 2010.

 

§5

Zru?uje sa vyhlá?ka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych po?iadavkách   na   personálne   zabezpečenie    a   materiálno-technické   vybavenie   jednotlivých    druhov zdravotníckych zariadení.

 

§6

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

 

Richard Ra?i, v.r.

ministerTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=259