Riziko cestovnej trombózy

Dátum: 27.11.2006 19:27
Vec: tromboembolia


Riziko cestovnej trombózy
Cestovná trombóza ohrozuje ka?dého z nás. Vieme, ako sa jej brániť?


V poslednom období sa publikujú fakty o riziku hlbokej trombózy na nohách pri dlh?ie trvajúcich cestách posediačky a v zú?enej polohe. Cestovná trombóza sa mô?e vyskytnúť nielen pri letoch na dlhých trasách, ale aj pri dlhých cestách autobusom, ?eleznicou alebo autom. Pri letoch pristupujú okrem imobilizácie pri sedení aj prídavné rizikové faktory : dehydratácia extrémnym suchom v kabíne a zní?ený tlak vzduchu v lietadle.

Ako často sa cestovné trombózy vyskytujú a aké vysoké je riziko skutočne, nedá v súčasnosti povedať. Isté v?ak je, ?e existuje veľa osôb s týmto nebezpečenstvom. Ohrozené sú v prvom rade osoby s postihnutím ?íl, malígnym ochorením, ľudia obézny s abúzom nikotínu, v tehotenstve alebo pri hormonálnej terapii.

Rozli?ujú sa tri rizikové skupiny: Ni??ie riziko platí pre ka?dého cestujúceho, ak je cestovanie spojené so zvý?eným rizikom trombózy (napríklad viachodinové cestovanie v sediacej polohe, zní?ený príjem tekutín). Stredné riziko vzniká pri najmenej dvoch z uvedených faktorov: vek nad 40 rokov, latentná kardiálna dekompenzácia, väč?ie varixy, chronická ?ilová insuficiencia, u?ívanie hormonálnej antikoncepcie, obezita a gravidita. Vysoké riziko je pri anamnesticky známych tromboembóliách, malígnom ochorení, familiárnom sklone k trombóze, sadrových obväzoch a pri predchádzajúcich operáciách s vysokým rizikom trombózy.

Profylaktické opatrenia sa riadia podľa predpokladaného rizika: Pri ni??om riziku stačia v?eobecné opatrenia - pohyb (mihanie končatín, napínanie nôh, vstávanie a prechádzanie sa) a bohatý prísun tekutín, pre zvý?enú diurézu nijaký alkohol a káva. Pri strednom riziku by sme mali pou?iť aj kompresívne pančuchy a pacienti s vysokých rizikom by si mali prídavne injikovať nízkomolekulový heparín.

Zdroj: Farmaceutický obzor, 5-6/2004, s. 130.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=26