Epoetin - erytroblastopénia

Dátum: 10.12.2006 09:59
Vec: Pharminfo


?TÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

KVETNÁ 11, 825 08 BRATISLAVA 26


Stanovisko ?ÚKL

Epoetin - erytroblastopéniaZískaná (čistá) aplázia červených krviniek (erytroblastopénia) bola veľmi zriedkavo (incidencia menej ako 1:10 000) popísaná u pacientov s chronickým renálnym po?kodením po mesiacoch a? rokoch liečby humánnymi rekombinantnými erytropoetínmi. U väč?iny týchto pacientov, ale nie u v?etkých, boli zistené protilátky voči erytropoetínu. Protilátky neutralizačného typu sú ne?pecifické, reagujú rovnako s endogénnym, ako aj exogénnym erytropoetínom (epoetinom alfa aj beta, ktoré sa od seba odli?ujú sacharidickou zlo?kou).

Ak sa u pacienta náhle vyvinie nedostatok účinnosti na liečbu erytropoetínom je potrebné pátrať po príčine. Ak nie je identifikovaná niektorá z najčastej?ích príčin nedostatočného účinku (napr. deficiencia ?eleza, folátov alebo vitamínu B12, intoxikácia hliníkom, infekcia alebo zápal, strata krvi alebo hemolýza), je potrebné vy?etrenie kostnej drene. Ak je diagnostikovaná získaná aplázia červených krviniek, je potrebné urobiť testovanie na protilátky voči erytropoetínu a terapia musí byť preru?ená. Pacient nesmie dostať ?iadny iný erytropoetín. Je potrebné vylúčiť iné príčiny získanej aplázie červených krviniek a zahájiť ?tandardnú liečbu krvnými transfúziami. U niektorých pacientov, ktorým sa vytvorili protilátky proti erytropoetínu do?lo postupne k ich spontánnemu vymiznutiu. U iných protilátky vymizli po imunosupresívnej liečbe alebo perzistovali aj napriek kombinovanej imunosupresívnej liečbe.

Viaceré okolnosti vzniku tohoto ochorenia nie sú v súčasnej dobe známe (prečo postihuje výhradne pacientov s renálnym zlyhaním, variabilná doba podávania lieku, neprítomnosť protilátok u niektorých pacientov, vznik protilátok aj keď sa nepodávajú erytropoetíny, častej?í výskyt pri subkutánnom podávaní oproti podávaniu i.v., rozdiely medzi krajinami, mo?ný vplyv poru?enia skladovacích podmienok, rozdiely medzi prípravkami, aký má význam striedanie rôznych prípravkov, atď.). Vo výskume v tejto oblasti sa intenzívne pokračuje. Získanie nových výsledkov z tohto výskumu sťa?uje nízka incidencia erytroblastopénie. O mo?nosť vzniku tohto ne?iaduceho účinku boli doplnené Súhrny charakteristických vlastností pre epoetin alfa a epoetin beta. Pri nespornom benefite, ktorý priná?a pre pacientov liečba erytropoetinom a vzácnosťou tohoto ne?iaduceho účinku je pomer medzi benefitom a rizikom priaznivý.

V súčasnej dobe neboli v ?iadnej krajine vykonané iné re?tričné opatrenia voči ?iadnemu prípravku, okrem zmien v Súhrne charakteristických vlastností. ?tátny ústav pre kontrolu liečiv permanentne sleduje ďal?í vývoj v ostatných krajinách a v prípade získania nových informácií podnikne nevyhnutné kroky, o ktorých budú informovaní zdravotnícki pracovníci, ako aj pacienti.

Ak sa po podaní erytropoetínu vyskytne nedostatočný účinok, aplázia kostnej drene, vznik protilátok alebo iný ne?iaduci účinok, takúto reakciu je potrebné hlásiť na adresu: ?ÚKL, Kvetná 11, 825 08 BRATISLAVA 26, alebo na fax 02 5293 17 34.

Bratislava, 28.6.2002

Doc. RNDr. Ľ. Martinec, CSc.
riaditeľ ?ÚKL


www.sukl.skTento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=27