Vyhodnotenie XIII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológov

Dátum: 23.02.2009 20:15
Vec: Hl.odborník pre det.hematologiu


Vyhodnotenie XIII. stretnutia detských hematológov, transfúziológov a onkológov

V dňoch 30. a 31. januára 2009 sa konalo XIII. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov, ktoré organizovala Sekcia detskej onkológie a hematológie pri SPS a pracovníci Hematologického a transfúziologického pracoviska OLM, Detskej onkologickej a II. Detskej kliniky LF UK a DFNsP.

Prvé dva bloky prvého dňa konferencie boli venované hematologickej problematike.
O hemolytických anémiách predná?ala Prof. Sakalová a Dr. Fábryová. Významným prínosom do praxe bola predná?ka Dr. Laluhovej o mo?nosti chelatačnej liečby u polytransfundovaných detí. Základom pre vypracovanie spoločných postupov pri liečbe idiopatickej trombocytopenickej purpury mô?e byť predná?ka Dr. Galóovej z Ko?íc.
V druhom bloku sa venovala pozornosť transfúziám krvi a ich komplikáciám. Zaujímavé boli aj predná?ky o vyu?ití pupočníkovej krvi a o problémoch jej získavania, skladovania a vyu?itia.
Tretí blok predná?ok sa venoval pohľadu na aplastické anémie rôznej etiológie, mo?nosti ich liečby transplantáciou kmeňových buniek alebo podávaním imunosupresív, ako aj komplikáciami, s ktorými sa pri týchto chorobách a ich liečbe stretávame. Tento blok pripravili najmä pracovníci Transplantačnej jednotky pri II. Detskej klinike LFUK a DFNsP.
?tvrtý blok sa venoval chorobám, ktoré predisponujú ku vzniku malignít u detí. Najväč?iu pozornosť venovali predná?ajúci neurofibromatóze a Downovmu syndrómu, ktoré sú na na?ich pracoviskách najčastej?ie spomedzi chromozómových anomálií so vznikom malignít. V rámci tohto bloku predniesol svoj príspevok o mo?nostiach a problémoch liečby malignít metotrexátom Prof. ?těrba z Kliniky detskej onkológie a o význame farmakogenetiky v detskej onkológii Dr. Valík z Masarykovho onkologického ústavu v Brne.
Predná?ky v ďal?ích blokoch prvého aj druhého dňa boli venované detskej onkológii. Veľkým prínosom bola predná?ka o nových poznatkoch v patogenéze a liečbe akútnej myeloblastovej leukémie u detí prof. Kaspersa z Amsterdamu, ktorý je významným predstaviteľom holandskej a európskej detskej onkológie , ako aj medzinárodnej skupiny, ktorá sa venuje liečbe AML u detí.
O zmene prognózy AML u detí v Slovenskej republike hovorila Dr. Bubánska, o liečbe leukémie u dojčiat a jej - zatiaľ nie veľmi priaznivých výsledkoch (aj v SR) predná?ala doc. Kaiserová. Dr. Kolenová informovala o pokrokoch v rozvoji monitorovania minimálnej reziduálnej choroby pri ALL v SR, aj o novom lieku - klofarabíne - v 3.línii liečby ALL, ktorý je dostupný aj u nás.
Zaujímavé informácie o rozvoji imunofenotypizácie pri leukémiách v DFNsP v Bratislave poskytla predná?ka Dr. Vargovej a spol. Ďal?ie predná?ky tohto prvého bloku druhého dňa konferencie informovali o cytogenetických a molekulovo genetických vy?etreniach pri leukémiách, o mo?nosti ich vyu?itia a doteraj?ích výsledkoch.
Ďal?ím vzácnym hosťom konferencie bol Prof. Suttorp z Drá?ďan, ktorý je vedúcim medzinárodnej klinickej ?túdie liečby CML imatinibom u detí., ktorý informoval o doteraj?ích výsledkoch ?túdie a najmä o mo?ných problémoch a komplikáciách liečby týmto liekom u detí.
Prínosnou a zaujímavou bola ako v?dy predná?ka Prof. Planka o malignitách zo zrelých B buniek u detí. Ďal?ie predná?ky tohto posledného bloku sa venovali viacerým témam liečby a komplikácií pri malígnych ochoreniach u detí, ktoré pripravili pracovníci detských onkocentier a spolupracujúcich pracovísk.
Celkove odznelo na konferencii 47 predná?ok. V?etky predná?ky boli precízne vypracované, s dobrým prehľadom o predná?aných témach, s veľmi dobrou obrazovou dokumentáciou, s vlastnými skúsenosťami a s podnetom k hľadaniu a vyu?ívaniu nov?ích poznatkov v detskej hematológii a onkológii.

Bratislava 23.2.2009

Za organizačný výbor konferencie:
Doc. MUDr. E. Kaiserová, CSc.
Prednostka Detskej onkol. kliniky LFUK a DFNsP


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=273