POROVNANIE HLA-TYPIZÁCIE SÉROMETÓDAMI A MET.MOLEKULÁRNEJ GENETIKY

Dátum: 11.07.2009 16:32
Vec: Imunohematológia


POROVNANIE VÝSLEDKOV HLA-TYPIZÁCIE SÉROMETÓDAMI A METÓDAMI MOLEKULÁRNEJ GENETIKY

Kulcsárová E., Královičová J., Párnická Z., Ferenčík S., Buc M.
Bratisl Lek Listy 2000; 101 (3): 134-137


Cieľom práce bolo porovnať výsledky HLA-typizácie u 50 zdravých, nepríbuzných jedincov pomocou sérometód a pomocou metód molekulárnej genetiky (PCR-SSP). DNA-typizácia je v porovnaní so sérometódami rýchlej?ia, presnej?ia a v prípade potreby sa mô?e kedykoľvek zopakovať bez ďal?ieho odberu krvi. Na druhej strane v?ak rozdiely medzi niektorými alelami sú minimálne a na úrovni exprimovaných antigénov nie sú identifikovateľné, dokonca existujú aj alely, ktoré sa vôbec neexprimujú. V takýchto prípadoch je výhodné paralelné pou?itie aj DNA, aj sérotypizácie. Keď?e na na?om pracovisku sú zavedené obe metódy, rozhodli sme sa porovnať výsledky oboch metód, a tak prispieť k výberu adekvátnej metodiky. Rozdiel medzi sérotypizáciou a DNA-typizáciou v prípade HLA-A antigénov bol 9 %, pri HLA-B antigénoch 11 % a pri HLA-C 39 %. Najčastej?ie chyby, ktoré sa vyskytli, mo?no zahrnúť do troch kategórií: falo?ne pozitívne, falo?ne negatívne a neúplné reakcie. Väč?ina chýb bola zapríčinená chýbaním vhodných sér, zní?enou expresiou antigénov alebo nesprávnym určením antigénu v dôsledku krí?ovej reakcie sér. Tieto výsledky potvrdzujú väč?iu citlivosť metód molekulárnej genetiky oproti sérometódam a ich nevyhnutnosť zavedenia do typizačnej praxe pre účely klinickej transplantácie. (Tab. 3, Ref. 16.)

Kľúčové slová: HLA-typizácia, HLA-antigény triedy I, HLA-alely triedy I.


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=306