CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA - NOVÉ TRENDY V LIEČBE

Dátum: 07.08.2009 22:17
Vec: myeloproliferacie


CHRONICKÁ MYELOIDNÁ LEUKÉMIA - NOVÉ TRENDY V LIEČBE

Ľudmila Demitrovičová, Eva Miku?ková
Oddelenie klinickej hematológie a transfuziológie, NOÚ, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2008, roč. 3 (5): 305-310

Mana?ment pacientov s chronickou myeloidnou leukémiou v chronickej fáze sa dramaticky zmenil s príchodom imatinibu (Glivec). Stále sa diskutuje, či deťom s HLA identickým darcom má byť ponúknutá alogénna transplantácia ako iniciálna liečba, ale pre v?etkých nových dospelých pacientov je ?tandardnou prvolíniovou liečbou imatinib 400 mg denne. Pacienti, ktorí zlyhajú na liečbe imatinibom alebo stratia odpoveď, by mali byť liečení inhibítormi tyrozínkinázy druhej generácie (dasatinib, nilotinib), ak nemajú mutáciu kinázovej domény T315I, ktorá spôsobuje rezistenciu leukemických buniek na tieto inhibítory tyrozínkinázy. Alogénna transplantácia kmeňových krvotvorných buniek je indikovaná po zlyhaní liečby inhibítormi tyrozínkinázy u pacientov s vhodným darcom okrem progresie do akcelerovanej/blastickej fázy alebo pri dôkaze mutácie T315I, kedy je vhodné vykonať alogénnu transplantáciu skôr.

Kľúčové slová: chronická myeloidná leukémia, cytogenetické vy?etrenie, inhibítory tyrozínkinázy, alogénna transplantácia krvotvorných buniek, zlyhanie imatinibu.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=337