RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII

Dátum: 08.08.2009 11:43
Vec: Hematoonkológia


RASTOVÉ FAKTORY V ONKOLÓGII

Elena Tóthová
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJ? a FN L. Pasteura, Ko?ice

Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (5): 283-286
Onkológia (Bratisl.), 2007, roč. 2 (6): 369-372


Rastové faktory a cytokíny sú pluripotentné regulátory rastu a obnovy buniek a tkanív a majú významné miesto v komplexnej starostlivosti o zdravie pacientov s nádormi s cieľom minimalizovať toxické účinky chemoterapie a rádioterapie. Najviac je pou?ívaný v klinickej praxi rastový faktor granulopoézy, filgrastim. Tento faktor významne zvy?uje proliferáciu a diferenciáciu neutrofilných progenitorov ako aj funkčnú aktivitu neutrofilov. Práca je prehľadom doporučení pre aplikáciu rastových faktorov granulopoézy tak v liečbe ako aj v profylaxii febrilnej neutropénie. V ďal?ej časti práce sú uvedené odporúčania pre liečbu rastovým faktorom stimulujúcim keratinocity. Palifermin, ktorý významne ovplyvnil liečbu orálnej mukozitídy zlep?il aj kvalitu ?ivota chorých s týmto po?kodením spôsobeným postcytostatickou chemoterapiou alebo rádioterapiou. Včasná a racionálna aplikácia týchto rastových faktorov dovoľuje podať komplexnú chemoterapiu v plánovaných časových intervaloch, bez redukcie dávky cytostatík.
Anémia je častá komplikácia nádorových ochorení. Jej hlavnou príčinou je inhibícia erytropoézy. Rastové faktory erytropoézy - erytropoetíny - sú biologicky ekvivalentné k prirodzenémiu EPO a ich aplikácia generuje erytrocyty s normálnou funkciou, s pozvoľným a rovnomerným zvy?ovaním hemoglobínu, s dobrou toleranciou a pohodlnou aplikáciou. Práca je prehľadom ich pôsobenia u chorých s nádorovou anémiou, ako aj odporučením aplikácie jednotlivých EPO s cieľom adekvátnej dávky a odpovede v priebehu anémie sprevádzajúcej malígne ochorenie.
Ďal?ia časť práce je venovaná trombopoetínom a ich aplikácii u chorých s imunitne podmienenou trombocytopéniou. Ukazuje sa, ?e nový pohľad na patogenézu tohto ochorenia a mo?nosť stimulácie trombopoézy novými rastovými faktormi - trombopoetínmi (AMG531a Eltrombopag) reprezentujú významný pokrok v liečbe imunitne podmienenej trombocytopénie (ITP) a to tak v dosiahnutí odpovede na liečbu, ako aj v bezpečnostnom profile a tolerancii.

Kľúčové slová: postcytostatická neutropénia, filgrastim, pegfilgrastim, orálna mukozitída, keranocity stimulujúci faktor, anémia u nádorových ochorení, erytropoetíny, trombopoetíny, AMG531, Eltrombopag.

Stiahnuť článok (1. časť)

Stiahnuť článok (2. časť)


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=341