EGFR a onkológia

Dátum: 08.08.2009 12:25
Vec: Hematoonkológia


EGFR a onkológia?

Peter Michalka
Interné oddelenie, Národný onkologický ústav,Bratislava, Slovenská republika,

Abstrakt
Nové terapeutické mo?nosti, ako napríklad ovplyvnenie EGFR receptora, naznačujú mo?nú cestu v liečbe malígnych chorôb. EGFR (erbB1, receptor pre epidermový rastový faktor) je jeden zo ?tyroch membránových proteínov známych ako HER1-4, ktorý hrá kľúčovú úlohu v homeostáze normálnych tkanív a fetálneho vývaja organizmov. Zmeny v tejto rodine receptorov vyúsťujú ku vzniku nádorových chorôb. U karcinómu pľúc ide o bodovú mutáciu a u karcinómu prsníka dochádza k amplifikácii. EGFR je aktivovaný rastovými faktormi (EGF, TGF-α) - ligandmi, ktoré sa via?u na extracelulárnu doménu receptora. Pri aktivácii dochádza k autofosforylácii intracelulárnej tyrozínkinázovej domény. Tím je zahájená signálna kaskáda, ktorou je prenesený signál a? do jadra. V jadre sa prenesená informácia prejaví aktiváciou transkripcie cieľových génov. Liečba zalo?ená na inhibícii EGFR doká?e podľa doteraj?ích výskumov inhibovať prenos proliferačných signálov. Medzi ovplyvnenia EGFR patrí pou?itie monoklonových protilátok voľných alebo s naviazanými toxínmi, či rádionuklidom, pou?itie tyrozínkinázových inhibítorov, antisense oligonukleotidov alebo protinádorové vakcíny. V úvahe je aj génová terapia. V súčastnosti sú k dipozícii najmenej 4 anti-EGFR monoklonové protilátky.

Bli??ie informácie u autora: dotore007@gmail.com

Dostupné lieky
Erbitux (cetuximab)
Vectibix (panitumumab)
Tarceva (erlotinib)
Iressa (gefitinib)
Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=346