CIELENÁ LIEČBA V ONKOLÓGII

Dátum: 08.08.2009 12:51
Vec: Hematoonkológia


CIELENÁ CIELENÁ LIEČBA V ONKOLÓGII

Jozef Mardiak
Národný onkologický ústav, Bratislava

Klin Farmakol Farm 2008; 22(2): 64-67


Mechanizmus účinku cielenej liečby sa lí?i od účinku tradičnej chemoterapie. Tradičné cytostatiká zasahujú v?etky rýchlo deliace sa bunky, nádorové i nenádorové. Cielená liečba, na rozdiel od nich, inhibuje proliferáciu nádorových buniek ovplyvnením ?pecifických molekúl potrebných pre rast a proliferáciu molekúl. Najčastej?ie molekulárne ciele vyu?ívané v klinike sú povrchové antigény, vasoendoteliálny rastový faktor, receptor pre epidermoidný rastový faktor a niektoré geneticky presne definované molekulárne abnormality. Cielená liečba, ktorá pozostáva z monoklonálnych protilátok a malých molekúl, zásadne ovplyvnila liečebné výsledky niektorých malignít. Vedľaj?ie účinky cielenej liečby sú vo v?eobecnosti men?ie ako vedľaj?ie účinky tradičných cytostatík, i keď s jej podávaním je spojená záva?ná toxicita, ako kardiálne zlyhávanie, hypertenzia, trombóza, proteinúria a akneiformný rash. S pou?ívaním cielenej liečby sa otvorili i nové otázky o biológii nádorovej choroby a o mo?nostiach individualizácie protinádorovej liečby.
Kľúčové slová:
cielená liečba, monoklonálne protilátky, malé molekuly.

staihnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=347