TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII

Dátum: 08.08.2009 17:11
Vec: Hematoonkológia


TERAPEUTICKÉ MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY V ONKOLOGII

Karel Cwiertka1, Radek Trojanec2, Kateřina ?pačková2, Marián Hajdúch1,2
1Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
2Laboratoř experimentální medicíny při Dětské klinice LF UP a FN Olomouc

Klin Farmakol Farm 2004; 18: 165-170

Jednou ze strategií v léčbě onkologických onemocnění je pou?ití monoklonálních protilátek. Výhodou této léčby je zaměření na cílovou strukturu a tím zamezení po?kození zdravé okolní tkáně. Terapeutické u?ití protilátek bylo podmíněno sní?ením jejich imunogenicity, co? umo?nila konstrukce humanizovaných protilátek. Krátký přehledový článek rovně? přiná?í popis struktury a funkce imunoglobulinů, jako i mechanizmů cytotoxického účinku monoklonálních protilátek.
Současná onkologie vyu?ívá jak nekonjugované protilátky zaměřené proti cílovému proteinu (např. rituximab, trastuzumab, bevacizumab jako součást rutinní terapeutické praxe), tak i konjugované systémy, z nich? některé ji? byly úspě?ně vyzkou?eny v klinických studiích (imunokonjugát BR96-doxorubicin, anti-disialogangliosid GD2/IL-2), jiné jsou předmětem výzkumu. Protilátky lze dále konjugovat s efektorovými slo?kami (např. toxiny, cytokiny, cytostatiky, radionuklidy) a pou?ít je jako transportní systém k cílové buňce.
Klíčová slova: monoklonální protilátky, cílená léčba malignit, imunoterapie, imunoglobuliny, humanizované protilátky, konjugované protilátky, imunotoxiny, imunocytokiny, radiokonjugáty.

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=349