Transfúzne lieky - definícia (zákon 140/1998 Z.z.)

Dátum: 29.01.2007 22:31
Vec: Transfuziológia


Definícia transfúzneho lieku, transfuziologického zariadenia a krvnej banky

podľa
Zákona č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení zákona 633/2004 Z.z.
§2

(22) Ľudská krv na účely tohto zákona je krv získaná od darcu a upravená na transfúziu alebo určená na ďal?ie spracovanie.

(23) Zlo?ka z krvi je terapeutická zlo?ka ľudskej krvi, ktorá mô?e byť pripravená rôznymi metódami.

(24) Transfúzny liek je liek pripravený z ľudskej krvi, z ľudskej plazmy alebo z kmeňových krvotvorných buniek z pupočníkovej krvi, z periférnej krvi alebo z kostnej drene.

(25) Autológna transfúzia je transfúzia, pri ktorej darca a príjemca sú jedna a tá istá osoba a pri ktorej sa pou?ívajú ľudská krv a zlo?ky z krvi získané pri predchádzajúcom odbere.

(26) Transfuziologické zariadenie je pracovisko zodpovedné za vy?etrenie darcov krvi, odber ľudskej krvi, skú?anie ľudskej krvi a zlo?iek z krvi bez ohľadu na účel ich určenia, za spracovanie, uchovávanie a distribúciu ľudskej krvi a zlo?iek z krvi, ak sú určené na transfúziu; nezahŕňa nemocničné krvné banky.

(27) Nemocničná krvná banka je jednotka zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, v ktorej sa uchováva a distribuuje ľudská krv a zlo?ky z krvi a vykonávajú sa skú?ky kompatibility ľudskej krvi a zlo?iek z krvi určených výlučne na pou?itie vo vlastnom zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti vrátane transfúzie.Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=35