FARMAKOGENETICKÝ ALGORITMUS STANOVENIA DÁVKY WARFARÍNU

Dátum: 18.08.2009 20:02
Vec: tromboembolia


FARMAKOGENETICKÝ ALGORITMUS STANOVENIA DÁVKY WARFARÍNU

Anna Remková

INTERNÁ MEDICÍNA 2008; 8 (6)


Antikoagulačnú odpoveď na warfarín ovplyvňujú viaceré environmentálne a genetické faktory. Genotyp CYP2C9 a VKORC1 sa podieľa významnou mierou na variabilite potrebnej dávky warfarínu. Dva varianty CYP2C9*2 and CYP2C9*3 sú spojené s potrebou nízkej dávky warfarínu a so zvý?eným rizikom krvácania. Polymorfizmus génu v komplexe epoxid reduktázy-vitamínu K, podjednotky 1 (VKORC1) prispieva k interindividuálnym rozdielom v potrebnej dávke warfarínu, pričom pacienti s genotypom (-1639) GG vy?adujú vy??iu dennú dávku warfarínu ne? pri genotypoch GA a AA, aby sa dosiahol rovnaký cieľový INR. Individualizovaný farmakogenetický prístup pri nastavovaní antikoagulácie warfarínom umo?ňuje bezpečnej?iu liečbu s dosiahnutím cieľového INR v krat?om čase, vyhnúc sa poddávkovaniu alebo predávkovaniu a zni?ujúc potrebu súčasného intenzívneho monitorovania v počiatočných ?tádiách liečby.

Kľúčové slová: warfarín, antikoagulanciá, farmakogenetika, CYP2C9, VKORC1, tromboembolizácia

stiahnuť článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=363