analytická a biologická variabilita

Dátum: 31.01.2007 20:24
Vec: Laboratórna medicína


analytická a biologická variabilita laboratórnych vy?etrení

Analytická a biologická variabilita meraných parametrov je podkladom pre klinické rozhodovanie a pre zisťovanie referenčných rozsahov


Analytická variabilita
hovorí o tom, s akou chybou sme schopní daný parameter stanoviť pri jeho opakovanom vy?etrovaní.
Je podkladom pre aktuálne klinické rozhodovanie pri pou?ití daného parametra

Biologická variabilita

intraindividuálna variabilita
ukazuje percentuálne zmeny v hodnote parametra meraného u toho istého jedinca opakovane niekoľko dní za sebou
Je podkladom pre aktuálne klinické rozhodovanie pri pou?ití daného parametra

interindividuálna variabilita
ukazuje percentuálne zmeny v hodnote parametra meraného u viacerých jedincov niekoľko dní za sebou.
Je podkladom pre zisťovanie referenčných rozsahov

Kritická diferencia
je percento, o ktoré mô?e byť odchýlená absolútna hodnota výsledku od predchádzajúceho vy?etrenia pacienta
a teda
kedy mô?eme daný výsledok pova?ovať za signifikatne odli?ný od predchádzajúceho.

Čím je men?ia biologická variabilita, tým presnej?ie metódy treba pou?iť na stanovenie príslu?ného parametra. Jedná sa predov?etkým o stanovenie minerálov, von Willebrandovho faktora, hemoglobínu, APTT. ?ir?ia biologická variabilta je u substrátov (glukóza, urea, kreatinín, z koagulačných faktorov faktory V, VII, VIII), najvy??ia u leukocytov, trombocytov. Veľmi veľká je u enzýmov, ?eleza, bilirubínu, CRP, a pod.
Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=38