Fenotypová a genotypová analýza vrodenej hypofibrinogenémie a dysfibrinogenémie

Dátum: 09.07.2010 21:14
Vec: Krvácavé choroby


Fenotypová a genotypová analýza vrodenej hypofibrinogenémie a dysfibrinogenémie

A. Bátorová1, D. Horváthová1, P. de Moerloose2, M. Neerman-Arbez3, M. Mistrík1
1 Národné hemofilické centrum Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, Bratislava, Slovenská republika, prednosta doc. MUDr. Martin Mistrík, Ph.D.
2 Division of Angiology and Hemostasis, University Hospital, ?eneva, ?vajčiarsko, director prof. Dr. H. Bounameaux
3 Departement of Genetic Medicine and Development, University Medical School, ?eneva, ?vajčiarsko, director prof. Dr. Stylianos Antonarakis

Vnitřní Lékařství 2005; 51(7&8)


Súhrn: Vrodené poruchy fibrinogénu, či u? kvantitatívne (afibrinogenémia a hypofibrinogenémia) alebo kvalitatívne (dysfibrinogenémia) patria medzi zriedkavé poruchy zrá?ania krvi. Klinické prejavy sú značne variabilné a popri krvácaní mô?u byť paradoxne spojené aj s výskytom trombózy. V posledných rokoch bola definovaná funkcia jednotlivých častí zlo?itej molekuly fibrinogénu a odhalená genetická podstata porúch fibrinogénu. V súčasnosti sa intenzívne skúma nielen súvislosť medzi klinickým fenotypom a typom genetickej poruchy ale aj mo?nosti predvídania priebehu choroby na základe konkrétneho molekulového defektu. Analýza fenotypu u 67 pacientov s vrodenou hypofibrinogenémiou a dysfibrinogenémiou, evidovaných v Národnom registri vrodených koagulopatií v Bratislave, potvrdila variabilnosť klinických prejavov a nepredvídateľnosť krvácavých komplikácií pri invazívnych výkonoch. Genetické vy?etrenie u 24 jedincov odhalilo nové, doteraz neopísané mutácie v heterozygotnej forme: pri hypofibrinogenémii mutáciu FGG génu na exóne 1 (Trp3→Stop) a mutáciu FGG na exóne 7 (Trp253→Cys), pri dysfibrinogenémii mutáciu na exóne 2 FGA génu (Aα Gly13→Glu). Na?e, i keď limitované výsledky naznačujú význam vy?etrenia genotypu pri poruchách fibrinogénu, jeho mo?né vyu?itie ako prediktívneho markera klinického fenotypu si vy?iada ďal?ie ?túdium na väč?ích súboroch chorých.

Kľúčové slová: hypofibrinogenémia - dysfibrinogenémia - krvácanie - trombóza - génové mutácie

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=447