CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

Dátum: 02.10.2010 07:53
Vec: Chronická lymfatická leuk.


CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA

prof.MUDr.Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, LF UPJ? a FNLP, Ko?ice
Via pract., 2008, roč. 5 (12): 520-522


V súčasnosti je zvý?ený záujem o chronickú lymfocytovú leukémiu. Sú dostupné nové liečebné mo?nosti, včítane purínových analógov, monoklonových protilátok, ale aj ich kombinácií. Vzhľadom na odli?nosť priebehu ochorenia medzi jednotlivými chorými, obzvlá?ť významné je posúdenie rizikových faktorov ochorenia v čase diagnózy. Nové substancie a ich kombinácie, testované v klinických ?túdiách sú nádejou na zlep?enie pre?ívania ako aj kvality ?ivota u pacientov s CLL.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, prognostické faktory, purínové analógy, imunochemoterapia.

pozri článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=458