Transplantácia pupočníkovej krvi u pacientov s MDS

Dátum: 12.11.2011 08:06
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Transplantácia pupočníkovej krvi sa zdá byť dobrou voľbou pre pacientov s MDS, ktorí nemajú vhodného darcu kostnej drene

Uverejnené na portáli The MDS Beacon(TM) 28.10.2011

Podľa výsledkov najnov?ej analýzy, ktorú vykonali v Japonsku, dosahuje transplantácia pupočníkovej krvi od nezhodného darcu podobné výsledky ako transplantácia kostnej drene od nezhodného darcu. Na základe zistených výsledkov dospeli výskumníci k záveru, ?e transplantácia pupočníkovej krvi od nezhodného darcu je účinnou liečebnou alternatívou, ak nie je dostupný zhodný darca kostnej drene.


Navy?e ak je transplantácia potrebná v krátkom čase, odborníci odporučili pou?itie transplantácie pupočníkovej krvi pred nezhodným darcom kostnej drene, preto?e pre transplantáciu pupočníkovej krvi je potrebné menej času.

Transplantácia kmeňových buniek je v súčasnosti jedinou kuratívnou liečebnou mo?nosťou pre pacientov s myelodysplastickým syndrómom (MDS). Pri tejto procedúre sú chemorádioterapiou alebo radiáciou zničené pacientove kmeňové bunky a tie sú potom nahradené kmeňovými bunkami od zdravého darcu. Za účelom zvý?enia pravdepodobnosti úspe?nej transplantácie lekári hľadajú zhodného darcu porovnávaním genetických sekvencií ľudských leukocytárnych antigénov (HLA) príjemcu a potenciálnych darcov. HLA sú bielkoviny nachádzajúce sa na povrchu buniek, ktoré majú rozhodujúcu úlohu pri identifikácii cudzieho materiálu imunitným systémom.

Podľa autorov ?túdie má len 30 % pacientov, vhodných k transplantácii, zhodného darcu. V prípade ?e nie je k dispozícii HLA-zhodný darca, lekári často pre transplantáciu zvolia darcu s jednou nezhodou v HLA systéme. Existuje veľa proteínových variácií v oblastiach HLA A,B,C a DRB1. Nedávna ?túdia ukázala, ?e nezhody v oblastiach HLA C a DRB1 majú za následok najhor?ie výsledky transplantácie. Transplantácia pupočníkovej krvi je stále viac pova?ovaná za alternatívu k transplantácii kostnej drene pre pacientov, pre ktorých nie je mo?né nájsť zhodného darcu. V aktuálnej ?túdii, Japonskí výskumníci retrospektívne analyzovali údaje od 1028 pacientov z Japonska, ktorí podstúpili transplantáciu kostnej drene a 351 pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu pupočníkovej krvi aby porovnali výsledky týchto dvoch procedúr.

Zo v?etkých analyzovaných pacientov 200 pacientov malo MDS. Transplantácie kostnej drene sa uskutočnili medzi rokmi 2000 a 2005, zatiaľ čo transplantácie pupočníkovej krvi sa uskutočnili medzi rokmi 1996 a 2005.
Medián veku pacientov, ktorí dostali transplantáciu pupočníkovej krvi bol trochu vy??í ne? pacientov ktorí dostali transplantáciu kostnej drene (37 rokov oproti 34 rokov). Trojročné pre?ívanie pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu pupočníkovej krvi bolo 47 percent. Toto bolo podobné ako trojročné pre?ívanie pacientov ktorí dostali transplantáciu kostnej drene s 1 nezhodou v HLA systéme: 41 percent pre nezhodu v HLA DRB1 a 47 percent pre nezhodu v HLA A, B, alebo C.
Pre?ívanie pacientov, ktorí dostali transplantáciu kostnej drene od darcu s dvomi HLA nezhodami bolo najni??ie (38 percent). Pacienti ktorí dostali transplantáciu pupočníkovej krvi mali najpomal?ie zotavenie bielych krviniek a krvných do?tičiek. Toto je, podľa japonských bádateľov, hlavná limitácia transplantácie pupočníkovej krvi. Autori poznamenali, ?e na urýchlenie zotavenia bielych krviniek po transplantácii, boli skúmané viaceré stratégie, vrátane skríningu pacientov na anti-HLA protilátky pred transplantáciou, transplantácie s dvomi jednotkami pupočníkovej krvi a priameho podania jednotiek pupočníkovej krvi do kostnej drene.

Be?nou komplikáciou transplantácie kmeňových buniek je choroba reakcie ?tepu proti hostiteľovi, pri ktorej rozoznajú kmeňové bunky darcu imunitný systém príjemcu ako cudzí a zaútočia naň. Podiel stredne silnej a? záva?nej reakcie ?tepu proti hostiteľovi bol najni??í u pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu pupočníkovej krvi (9 percent). Pre porovnanie, tento podiel bol u príjemcov kostnej drene 19 percent pri nezhode v HLA DRB1, 18 percent pri nezhode v HLA A, B, alebo C, a 22 percent pri dvoch nezhodách v HLA. Výskumníci poukazujú na to, ?e výskyt akútnej reakcie ?tepu proti hostiteľovi by mohol byť v skutočnosti pre transplantácie pupočníkovou krvou e?te ni??í, ak by neboli rozdiely v preventívnej medikácií, ktorá bola týmto pacientom podávaná. Väč?ina pacientov, ktorí boli transplantovaní pupočníkovou krvou dostávala cyklosporín A (Sandimmune), zatiaľ čo väč?ina pacientov, ktorí boli transplantovaní kostnou dreňou dostávala krátkodobo metotrexát a Prograf (tacrolimus), čo bolo spojené so zní?enou mierou akútnej choroby z reakcie ?tepu proti hostiteľovi.

Riziko úmrtia vo vzťahu k transplantácii bolo tie? ni??ie u pacientov, ktorí boli transplantovaní pupočníkovou krvou. Výskumníci uva?ovali o tom, ?e ni??í výskyt akútnej choroby z reakcie ?tepu proti hostiteľovi u pacientov, ktorí dostali transplantáciu pupočníkovou krvou mohol prispieť k zní?enému riziku úmrtia spojeného s transplantáciou.

Viac informácií nájdete v článku v časopise Biology of Blood and Marrow Transplantation online 17 October 2011

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=505