Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene

Dátum: 28.06.2013 07:36
Vec: Vyšetrenia v hematologii


Miesto tranzientnej elastografie (fibroscan) v ?kále vy?etrovacích metód pečene

Zuzana PETRAKOVIČOVÁ, Mária SZÁNTOVÁ
(Z III. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, Kramáre, prednosta prof. MUDr. V. Bada, CSc.)

Lekársky obzor 59, 2010, č. 7-8, s. 304-307


Z neinvazívnych mo?ností hodnotenia pečeňovej fibrózy je najperspektívnej?ou metóda tranzientnej elastografie (TE). Ide o ?pecifickú ultrazvukovú metódu zalo?enú na hodnotení elasticity pečeňového parenchýmu. Táto sa zvy?uje úmerne so stupňom fibrózy chronickej hepatálnej choroby. Výhodou je schopnosť odlí?iť pokročilú fibrózu od neprítomnej fibrózy pečene. Doká?e identifikovať signifikantnú cirhózu (na zákla­de hodnôt elastickosti parenchýmu pečene 13 - 75 kPa). Výhodami sú časová a relatívna finančná nenáročnosť, dobrá reprodukovateľnosť, mo?nosť opakovania a výborná compliance zo strany pacientov. Obmedzenie predstavuje obezita, ascites a úzky interkostálny priestor. Prínos TE sa očakáva s postupnou implementáciou do praxe a v alternácii biopsie pečene pri indikácii antivírusovej liečby pri chronic­kých vírusových hepatitídach a pri posudzovaní progresie chronických hepatitíd, alkoholovej, nealkoholovej steatohepatitídy a cirhózy. Autori navrhujú časový algoritmus vyu?itia TE pri hodnotení progresie jednotlivých chronických chorôb pečene. Nevyhnutným predpokladom je skúsenosť vy?etrujúceho a korelácia s klinickým a laboratórnym obrazom.

Kľúčové slová: tranzientná elastografia - pečeňová fibróza a cirhóza - biopsia pečene.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=605