Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA

Dátum: 25.02.2007 19:39
Vec: KHaT FNsP sv.Cyrila a Metoda Bratislava


Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA


Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a FNsP BA (ďalej KHaT) poskytuje hematologické a transfuziologické slu?by v dvoch základných rovinách, rutinný servis a súčasne vysoko?pecializovanú liečebnopreventívnu starostlivosť, spolu s vedecko-výskumnými a vzdelávacími aktivitami. Pacientami KHaT sú predov?etkým chorí s leukémiami, myelo a lymfoproliferatívnymi ochoreniami a poruchami zrá?ania krvi, ťa?kým zlyhaním krvotvorby a autoimúnne podmienenými cytopéniami, ktorí sa podrobujú vďaka ?irokému odbornému zázemiu pracoviska najmodernej?ej liečbe, vrátane transplantácie krvotvorných buniek. KHaT zohráva vedúcu a priekopnícku úlohu v odbore v SR, je sídlom Národného hemofilického centra, Národného registra dobrovoľných darcov kostnej drene a Transplantačného centra kostnej drene s celoslovenskou pôsobnosťou pre súrodenecké transplantácie a transplantácie od nepríbuzných dobrovoľných darcov. Na pracovisku sa uskutočnilo u? viac ako 270 transplantácií, ktorých úspe?nosť zodpovedá výsledkom dosahovaným na zahraničných pracoviskách a dokumentuje vysokú úroveň tímovej práce.

Okrem liečbebnopreventívnej starostlivosti je KHaT centrom výskumu a vzdelávania s rozsiahlymi medzinárodnými kontaktami. KHaT je zapojená do medzinárodnej spolupráce v rámci celého radu vedecko-výskumných projektov a odborných spoločností spájajúcich pracoviská, ktoré sú v drvivej väč?ine súčasťou ?pičkových univerzít v Európe a vo svete. Sú to predov?etkým EORTC (Európska organizácia pre výskum a liečbu rakoviny, centrum číslo 7804), IBMTR (svetová organizácia pre transplantácie kostnej drene so sídlom v USA, centrum číslo 282), EBMT (Európska organizácia pre transplantáciu kostnej drene, centrum číslo 610) ), WFH (Svetová hemofilická federácia, ktorá zastre?uje Svetový register hemofílie) a IRF7 (Medzinárodný register defektu faktora VII, centrum číslo 7). Výsledky a skúsenosti sa pravideľne referujú a publikujú na domácich a zahraničných odborných konferenciách a v domácej i zahraničnej odbornej literatúre. Na pracovisku t.č. pôsobia 7 lekárov LF UK (1 docent + 1 odborný asistent + 5 doktorandov) a 2 SZU (1 profesor + 1 docent). Ako prejav uznania odborných kvalít je mo?no hodnotiť rad ocenení, ktoré za svoje výsledky a za svoju predná?kovú a publikačnú činnosť získali pracovníci KHaT, ako aj zvolenie 7 lekárov KHaT do 15 členného výboru Slovenskej hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS. Rovnako aj skutočnosť, ?e na KHaT pôsobí hlavný odborník MZ SR pre transplantáciu krvotvorných buniek a krajský odborník pre hematológiu.

Oddelenie klinickej hematológie (OKH)

Primár MUDr.Eva Demečková
demeckova@npba.sk

poskytuje liečebnmo preventívnu starostlivosť

* Jednotka intenzívnej hematologickej starostlivosti (JIHS)

Fax: 02/6353 1592

* Transplantačné centrum (TC)

Fax: 02/6353 1592

* Ambulantný úsek

o Hematologická ambulancia I
(Onkohematologická ambulancia)
MUDr.Katarína Masárová, MUDr.Eva Demečková, MUDr.Pavol Kotouček
masarova@npba.sk
Tel: 02/ 6867 2150

o Hematologická ambulancia II
(Ambulancia pre hemo/chemoterapiu)
MUDr.?tefániková
stefanikova@npba.sk
Tel: 02/ 6867 2501

o Hematologická ambulancia III
(Príjmová a konziliárna ambulancia)
Tel: 02/ 6867 2625

o Hematologická ambulancia IV
(Ambulancia pre transplantovaných a nemalígne hem. ochorenia)
Tel: 02/ 6867 2510

o Národné hemofilické centrum (NHC)
Tel: 02/ 6867 3340
doc.MUDr.Angelika Bátorová, CSc.
batorova@npba.sk
Tel: 02/ 6867 3341
Fax: 02/6353 1453

Laboratórno-diagnostické oddelenie (LDO)

Prim.MUDr.Marcela Skraková
skrakova@npba.sk

vykonáva klinické a laboratórne hematologické vy?etrenia a monitorovanie pri intenzívnych liečebných postupoch

* laboratórium rutinnej hematológie

* laboratórium rutinnej a ?peciálnej cytomorfológie

* laboratórium rutinnej a ?peciálnej hemostazeológie

* laboratórium imunohematologické

* laboratórium ?peciálnej imunohematológie

* laboratórium imunológie trombocytov a leukocytov

* laboratórium molekulových vy?etrovacích metód HLA

* laboratórium pre statimové vy?etrenia a pohotovostnú slu?bu

* úsek kontroly kvality

* úsek tkanivových kultúr

Transfuziologické oddelenie (TO)

Prim.MUDr.Marcela Skraková
skrakova@npba.sk

zaoberá sa problematikou darcov krvotvorných buniek, odbermi a spracovaním ?tepov krvotvorných buniek, vy?etrovaním kompatibility a racionálnym vyu?itím krvných prípravkov

* úsek aferéz (cytaferézy a fotoforézy)

Tel: 02/6867 2962

* úsek kryokonzervácie a spracovania ?tepu krvotvorných buniek

* úsek skladovania krvných prípravkov

* krvná banka (vy?etrovanie skú?ok kompatibility, expedícia, pohotovostná slu?ba)

Tel: 02/6867 2046

* úsek kontroly kvality

* národný register dobrovoľných darcov kostnej drene (NRDKD)

Fax: 02/6353 1453Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=61