prečítajte si...

Dátum: 09.07.2013 23:23
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek pre mnohopočetný myelóm

doc. MUDr. Martin Mistrík, CSc., MUDr. Eva Bojtárová, MUDr. Ľubica Roziaková, MUDr. Zdenka ?tefániková, doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180-183


Vysokodávkovaná chemoterapia s podporou krvotvorných kmeňových buniek samotného chorého sa pova?uje za ?tandard u mlad?ích chorých vo veku do 65 rokov s novodiagnostikovaným mnohopočetným myelómom. No 10-ročné pre?ívanie bez choroby sa pozoruje iba u niekoľkých chorých. Hlavnou príčinou relapsu je neschopnosť chemoterapie eradikovať v?etky myelómové bunky. Ni??í výskyt relapsu a dlh?ie trvanie remisie sa pozoruje po alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek hlavne vďaka reakcii ?tepu proti myelómovým bunkám. Pou?itie alotransplantácie s myeloablatívnym prípravným re?imom limituje vysoké riziko peritransplantačnej mortality (30 a? 60 %) aj u mladých chorých v dobrej kondícii. Kombinácia cytoredukčnej autotransplantácie s alogénnou transplantáciou zní?ila mortalitu v súvislosti s transplantáciou pribli?ne na 15 %. Av?ak vy??í výskyt relapsov spôsobuje, ?e celkové pre?ívanie nie je dlh?ie s nemyeloablatívnym prípravným re?imom pred HLA-identickou súrodeneckou transplantáciou.

Kľúčové slová: autológna transplantácia krvotvorných kmeňových buniek, tandemová autotransplantácia, prípravný re?im s redukovanou intenzitou, reakcia ?tepu proti myelómu.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=612