Súčasné mo?nosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transpl

Dátum: 09.07.2013 23:29
Vec: Mnohopocetný myelóm


Súčasné mo?nosti liečby pacientov s mnohopočetným myelómom nevhodných na transplantáciu

MUDr. Adriana Kafková, prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.

Onkológia (Bratisl.), 2013; roč. 8(3): 180-183


Klinické otázky liečby pacientov s mnohopočetným myelómom (MM) nevhodných na transplantáciu, väč?inou star?ích, viedli k modifikáciám vzhľadom na početné komorbidity a pravdepodobne aj vy??iu toxicitu aplikovanej terapie. Táto skupina chorých v?ak mô?e mať benefit z nových liekov, ako sú bortezomib, lenalidomid alebo thalidomid, ktoré v kombinácii s inou cytotoxickou terapiou alebo steroidmi sú v súčasnosti odporúčané ako iniciálna liečba novodiagnostikovaných na transplantáciu nevhodných pacientov. Tieto kombinácie ponúkajú vy??í počet celkových a kompletných odpovedí na liečbu a v niektorých klinických ?túdiách ukazujú aj na benefit v pre?ívaní. U chorých nevhodných na transplantáciu majú tieto lieky tie? kľúčovú úlohu v udr?iavacej terapii a mô?u byť pou?ité aj u chorých s relabovaným alebo refraktérnym (R/R) MM.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm, pacienti nevhodní na transplantáciu, thalidomid, lenalidomid, bortezomib.

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=613