Prečítajte si...

Dátum: 25.07.2013 21:36
Vec: Anémia


ANÉMIA – HLAVNÁ PRÍČINA KARDIOVASKULÁRNEJ MORBIDITY A MORTALITY PACIENTOV S MYELODYSPLASTICKÝM SYNDRÓMOM (MDS)

Juraj Chudej, Juraj Sokol, Ľubica Váleková
Interná med. 2013; 13 (5): 241-246


Myelodysplastický syndróm predstavuje skupinu ochorení, ktoré sú charakterizované zlyhaním krvotvorby, dyspláziou v jednej alebo vo viacerých myeloidných líniách a taktiež zmnoženými blastmi v kostnej dreni (do 20 %). 20 % pacientov po stanovení diagnózy MDS zomiera počas nasledujúcich 6-9 mesiacov. Na druhej strane približne 20 % pacientov prežíva viac ako 10-20 rokov. Ide hlavne o pacientov s refraktérnou anémiou, s unilineárnou dyspláziou. Vzhľadom na heterogenitu MDS je evidentné, že v liečbe sa uplatňuje viacero liečebných stratégií, ktoré zohľadňujú rizikovosť pacienta. V skupine pacientov s nízkym rizikom sa najčastejšie využíva podporná liečba, podávanie krvotvorných rastových faktorov, chelatačná, imunosupresívna a imunomodulačná liečba. Suportívna liečba zahŕňa transfúznu liečbu, liečbu infekčných komplikácií a aplikáciu rastových faktorov s cieľom zlepšiť cytopéniu. Pacientov s vysokým rizikom je potrebné liečiť podobne ako pacientov s akútnou myeloidnou leukémiou vrátane zaradenia do transplantačného programu. Problematický je však vek pacientov, pretože MDS sa vyskytuje predovšetkým u starších pacientov, ktorí na transplantáciu nie sú vhodní. Anémia je hlavnou príčinou kardiovaskulárnej morbidity a mortality pacientov s MDS. Štúdie zhodne ukazujú silný vzťah medzi nižšími hladinami hemoglobínu a horším kardiovaskulárnym nálezom vrátane srdcovej remodelácie, kongestívneho srdcového zlyhania, ischemickej choroby srdca, infarktu myokardu, arytmie, srdcových chlopňových chýb a kardiovaskulárnej úmrtnosti.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, anémia, kardiovaskulárne ochorenia


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=614