KHaT JLF UK FNsP Martin

Dátum: 25.02.2007 22:35
Vec: KHaT JLF UK FNsP Martin


Klinika hematológie a transfuziológie
Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine
Telefón: 043-413 33 08
email: hema@jfmed.uniba.sk


Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice v Martine (ďalej KHaT) poskytuje rutinnú a ?peciálnu laboratórnu diagnostiku (?peciálne hemostazeologické vy?etrenia, agregometria, cytometria) a klinickú hematologickú starostlivosť pre oblasť severného a stredného Slovenska (Trenčiansky a ?ilinský kraj). KHaT poskytuje ambulantnú aj lô?kovú zdravotnú starostlivosť, na lô?kovej časti kliniky je k dispozícii 17 lô?ok vrátane jednotky intenzívnej hematologickej starostlivosti. Pracovisko sa zameriava najmä na diagnostiku a liečbu hemato-onkologických ochorení (akútne a chronické leukémie, myeloproliferatívne a myelodysplastické ochorenia) a porúch hemostázy (vrodená a získaná trombofília, krvácavé stavy). Súčasťou KHaT je Národné centrum hemostázy a trombózy (ďalej NCHT) s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré sa zaoberá výskumom, diagnostikou a liečbou trombofilných a krvácavých stavov a vedením Národného registra trombofilných stavov./br KHaT je zaradená do siete transplantačných centier SR a realizuje autológne transplantácie krvotvorných buniek z periférnej krvi./br KHaT je zaradená medzi centrá excelencie Univerzity Komenského, spolupracuje s viacerými poprednými domácimi (napr. Ústav patologickej anatómie a Ústav klinickej biochémie JLF UK v Martine) a zahraničnými pracoviskami (napr. Oddelenie klinickej hematológie Univerzity Karlovej v Hradci Králové, Klinika reumatológie a klinickej imunológie Jagellonskej univerzity v Krakove). Medzinárodná vedecká spolupráca je dokumentovaná aj rie?ením grantu NATO (Martin-Krakow-Philadelphia) a podpísaním zmluvnej spolupráce medzi Univerzitou Karlovou (OKH LF KU Hradec Králové) a Univerzitou Komenského (KHaT JLF UK Martin). /br V súčasnosti sa na pracovisku pripravuje výskumná úloha zameraná na vyu?itie transplantácie periférnych kmeňových buniek pri ischemickej chorobe dolných končatín v spolupráci s II. chirurgickou klinikou JLF UK a MFN a Nemocnicou sv. Karla v Montevideu (Uruguaj). Výsledky vedeckej a odbornej činnosti sa pravidelne referujú na domácich i zahraničných konferenciách a publikujú v domácej aj zahraničnej odbornej literatúre. /br KHaT poskytuje pregraduálne vzdelávanie (výučba poslucháčov v?eobecného lekárstva, o?etrovateľstva a laboratórnej medicíny) v slovenskom a anglickom jazyku a postgraduálne vzdelávanie (doktorandské ?túdium, ?pecializačné ?túdium (akreditované v r.2006), kontinuálne medicínske vzdelávanie) v odbore hematológia a transfuziológia. V spolupráci s OKH Univerzity Karlovej v Hradci Králové sa od r. 1993 podieľa na organizácii Slovensko-českej konferencie o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou, akreditovanej Európskou hematologickou asociáciou (EHA). Pracovníci kliniky sa podieľajú na príprave učebných textov pre poslucháčov JLF UK, o. i. pripravili učebnicu hematológie a transfuziológie (vydaná vo vydavateľstve Grada v r.2006)./br V súčasnosti na klinike pôsobí 6 lekárov JLF UK (1 profesor, 2 docenti, 1 asistent, 2 doktorandi), 8 lekárov MFN a 2 vysoko?kolskí pracovníci-nelekári MFN a 38 pracovníkov stredného a ni??ieho zdravotníckeho personálu MFN. T. č. na klinike pôsobí hlavný odborník MZ SR pre hematológiu (prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc.) a krajský odborník pre hematológiu v ?ilinskom kraji (MUDr. J. Hudeček, CSc.). /br Kontakt na vedúcich pracovníkov:
prednosta
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
tel.: 043/4203 233, 043/4203 232
e-mail: kubisz@jfmed.uniba.sk
zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu starostlivosť
MUDr. Jan Hudeček, CSc.
tel.: 043/4203 482
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
doc. MUDr. Ján Sta?ko, PhD
tel.: 043/4203 153
ambulantná časť
hemato-onkologická ambulancia:
MUDr. Jan Hudeček, CSc
tel.: 043/4203 482, 043/4203 519
MUDr. Emília Flochová
tel.: 043/4203 891, 043/4203 519
v?eobecná hematologická ambulancia:
MUDr. Emília Flochová, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD
Tel.: 043/4203 891, 043/4203 519
ambulancia Národného centra hemostázy a trombózy:
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD
043/4203 891, 043/4203 519
detská hematologická ambulancia:
MUDr. Ivana Plameňová
tel.: 043/4203 842, 043/4203 806
diagnostická a laboratórna časť
krvná banka:
MUDr. Ľubica Váleková
043/4203 891, 043/4203 842
rutinná a ?peciálna hemostáza:
tel.: RNDr. Jela Ivanková
043/4203 891, 043/4203 435, 043/4203 380
cytometrické laboratórium:
MUDr. Ľubica Váleková, Ing. Jana Fedorová, PhD
tel.: 043/4203 891, 043/4203 536
úsek kryokonzervácie a spracovania krvotvorných buniek z periférnej krvi:
MUDr. Juraj Chudej
Tel.: 043/4203 842
Sekretariát kliniky:
Kvetoslava Gregorová
tel. / fax: 043/413 20 61
e-mail: hema@jfmed.uniba.sk
adresa: Klinika hematológie a transfuziológie, Martinská fakultná nemocnica, Kollárova 2, 036 59 Martin

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=63