Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie

Dátum: 01.09.2013 15:57
Vec: ODPORUCANIA SHaTS


Doporučenia pre diagnózu a liečbu esenciálnej trombocytémie

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., Prof. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc.


Definícia a incidencia ochorenia
Esenciálna trombocytémia (ET) je chronická Philadelphia (Ph) negatívna myeloproliferatívna neoplázia (MPN) charakterizovaná zvý?enou proliferáciou megakaryocytov (Meg), zvý?enou produkciou trombocytov (Tr), trvalou trombocytózou a zvý?eným rizikom trombotických a krvácavých príhod.
Výskyt ET je pribli?ne 1-2/100 000 obyvateľov/rok; incidencia narastá s vekom a je 1,5-2x vy??ia u ?ien v porovnaní s mu?skou populáciou. Medián veku chorých v čase diagnózy ET je 55-60 rokov.
Na základe WHO klasifikácie z roku 2008 sa ET zaraďuje medzi tzv. klasické Ph-negatívne MPN.

čítaj odporúčanie

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=634