REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

Dátum: 07.12.2013 20:36
Vec: Transfuziológia


REKONCEPTUALIZÁCIA ALTRUIZMU V BIOMEDICÍNSKOM DARCOVSTVE

PETER SÝKORA, Centrum pre bioetiku, Katedra filozofie FiF UCM, Trnava
FILOZOFIA 67, 2012, No 1, p. 1

Biomedicínske donorstvo je darovanie ľudských buniek, tkanív a orgánov pre potreby transplantácie alebo biomedicínskeho výskumu.

Cieľom nášho príspevku je ukázať, že možno navrhnúť nový konceptuálny rámec biomedicínskeho darcovstva, ktorý sa bude opierať o rekonceptualizovaný pojem altruizmu zahŕňajúci aj reciprocitu.

Eticko-normatívny rámec diskurzu o biomedicínskom donorstve je už štyri desaťročia pod určujúcim vplyvom koncepcie darovacieho vzťahu Richarda Titmussa, ktorá opiera darcovstvo ľudského tela o pravý altruizmus. Pravý altruizmus je v tejto koncepcii ponímaný ako slobodné a nezištné darovanie častí ľudského tela na biomedicínske účely s cieľom pomôcť pacientom bez očakávania akejkoľvek reciprocity. Túto koncepciu budeme nazývať titmussovskou paradigmou. Skúsenosť za posledné desaťročia ukazuje, že kým altruistický systém darcovstva ľudskej krvi slúžiaci potrebám transfúzie funguje dostatočne efektívne, o darcovstve orgánov na transplantačné účely ani o darcovstve buniek (napríklad ženských oocytov) či tkanív sa to už povedať nedá. Počet darovaných orgánov nestačí na počet pacientov, ktorí ich potrebujú, a z roka na rok sa situácia dlhodobo len zhoršuje. Akútny nedostatok orgánov na transplantáciu na jednej strane, ako aj ochota majetnejších pacientov zaplatiť za orgány a transplantáciu veľkú sumu peňazí na strane druhej vytvárajú priestor prekvitajúcemu medzinárodnému čiernemu obchodu s orgánmi, ktorý má kriminálnu povahu a na ktorom zarábajú najmä sprostredkovatelia. Rôzne návrhy nefinančného alebo finančného stimulovania darcov sú štandardne odmietané ako neetické, vedúce v konečnom dôsledku ku komercializácii darcovstva a komodifikácii ľudského tela.

Kľúčové slová: Altruismus – Reciprocita – Solidarita – Richard Titmuss – Teória evolúcie

čítaj článok

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=654