Chronická lymfocytová leukémia

Dátum: 23.03.2014 23:13
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Chronická lymfocytová leukémia - úvod
Onkohematologické repetitórium

Prof. MUDr. Mikulá? Hrubi?ko, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UN Bratislava, Katedra hematológie a transfúziológie LF SZU, Bratislava

Onkológia, 2014; roč. 9(1): 29-33

B-chronická lymfocytová leukémia (CLL) je lymfoproliferatívna neoplázia a patrí do ?irokej skupiny lymfómov z B-buniek. V na?ej populácii je to najčastej?ie leukemické ochorenie. Poznanie patogenézy ochorenia, mo?nosti diagnostiky i liečby sa v posledných niekoľkých rokoch natoľko radikálne zmenili, ?e ani nie desaťročné učebnice sú u? zastarané. Preto sme sa spolu s redakciou Onkológie rozhodli pripraviť sériu článkov od popredných slovenských hematológov a onkológov, ktoré sa budú venovať patogenéze CLL, cytofluorometrickej i cytogenetickej diagnostike, diferenciálnej diagnostike vrátane diferenciálnej diagnostiky uzlinového syndrómu a, samozrejme, modernej liečbe. Tá dnes zahŕňa nielen cytostatiká (klasické i moderné), ale i monoklonálne protilátky proti povrchovým antigénom leukemických buniek. Zaujímavé sú úplne nové perspektívne lieky zo skupiny inhibítorov kináz - enzýmov zapojených do bunkového delenia.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, lymfoproliferatívne ochorenia/neoplázie, lymfómy z B-buniek, cytostatiká, monoklonálne protilátky.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=673