Myelodysplastický syndróm - klasifikácia a patofyziológia

Dátum: 23.03.2014 23:20
Vec: Myelodysplastický syndrom


Myelodysplastický syndróm - klasifikácia a patofyziológia

Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Ústav lekárskej a klinickej biofyziky Lekárska fakulta UPJ?, Ko?ice, Klinika hematoonkologie FNO a LFO, Ostrava

Onkológia, 2014; roč. 9(1): 39-44


Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénna skupina chronických myeloidných neoplázií, pre ktoré je charakteristická cytopénia s dysplastickou morfológiou krvných buniek a častá progresia do akútnej myeloblastovej leukémie (AML). Pri MDS sú postihnuté viaceré línie krvotvorby, blasty, prstencové sideroblasty a cytogenetické lézie, v závislosti od ktorých súčasná WHO klasifikácia odli?uje rozličné podtypy MDS. Av?ak odlí?enie medzi MDS a ďal?ími myeloidnými malignitami, tak ako AML, myeloproliferatívne neoplázie (MPN), myelodysplastický/myeloproliferatívny syndróm (MDS/MPN), ako aj medzi rôznymi podtypmi MDS, je často problematické najmä v mnohých hraničných prípadoch, a preto je snaha o objasnenie týchto zdanlivo odli?ných myeloidných malignít. V posledných rokoch nastal dramatický pokrok v pou?ívaní nových technológií, čo poskytuje nové príle?itosti pre pochopenie patogenézy MDS. Metódou hlbokého sekvenovania boli potvrdené mnohé mutácie, ktorých korelácia s jednotlivými podtypmi MDS ako aj s progresiou ochorenia má prognostický význam aj v klinike. Pochopenie nových ciest aj intratumoróznej heterogenity mô?e viesť nielen k objasneniu patogenézy MDS, ale mô?e mať veľký význam aj v zlep?ení diagnostiky a liečby.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, klasifikácia, patogenéza, dysplázia, cytogenetika, molekulová genetika, liečba.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=674