JE PROTIDO?TIČKOVÁ LIEČBA V?DY ÚČINNÁ?

Dátum: 21.04.2014 17:37
Vec: Antikoagulacná liecba


JE PROTIDO?TIČKOVÁ LIEČBA V?DY ÚČINNÁ?

Anna Remková, Milan Remko
Interná medicína 2014; 14 (2): 70-75


Kyselina acetylsalicylová a klopidogrel sú účinné v sekundárnej prevencii koronárnych a cerebrovaskulárnych príhod. V kombinácii sú hlavnou súčasťou prevencie záva?ných vedľaj?ích kardiovaskulárnych príhod (MACE) u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami. V odpovedi na klopidogrel sa udáva ?iroká interindividuálna variabilita. Asi jedna tretina liečených pacientov vykazuje suboptimálnu inhibíciu funkcií krvných do?tičiek. Na variabilite odpovede sa podieľajú genetické a environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú absorpciu a/alebo rozsah metabolizmu klopidogrelu. Klopidogrel je predliek, ktorý sa musí metabolizovať na aktívny metabolit, aby prejavil svoj farmakologický účinok. Polymorfizmy génu CYP2C19 sú spojené s variabilným stupňom tvorby aktívneho metabolitu. Na rie?enie tohto problému sa navrhla liečba ,,?itá na mieru" podľa výsledkov laboratórnych testov. Na stanovenie inhibície krvných do?tičiek klopidogrelom a na predikciu MACE sa pou?ívajú rôzne in vitro metódy (ako svetelná transmisná agregometria, VerifyNow P2Y12 a stanovenie fosforylácie fosfoproteínu stimulovaného vazodiláciou - VASP). Stále v?ak potrebujeme s týmto cieľom určiť a ?tandardizovať laboratórny test a zodpovedať základné otázky jeho klinického pou?itia. Ak je to mo?né, malo by sa preferovať pou?itie alternatívnych liekov s jednoznačnej?ou a predpovedateľnou biologickou dostupnosťou a s priaznivým profilom z hľadiska pomeru riziko/prínos. Pou?itie nových antagonistov P2Y12 prasugrelu alebo tikagreloru namiesto klopidogrelu by výrazne zmen?ilo problém nedostatočnej odpovede, preto?e účinne inhibujú funkcie krvných do?tičiek u veľkej väč?iny pacientov. Ich pou?itie u v?etkých pacientov, bez testovania, by sa mohlo ukázať ako účinnej?ie ne? personalizovaná liečba.

Kľúčové slová: kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, vysoká reaktivita krvných do?tičiek pri liečbe

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=677