Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 11:09
Vec: myeloproliferacie


SEKUNDÁRNA ERYTROCYTÓZA Z POHĽADU HEMATOLÓGA

Viera Fábryová

Interná medicína 2014; 14 (3): 93-97


Zvý?ené hodnoty hemoglobínu a hematokritu odrá?ajú zvý?ený pomer masy červených krviniek k objemu plazmy. Pri pravej erytrocytóze ide o absolútne zvý?enú masu červených krviniek. Predstavuje ju primárna polycytémia, choroba, ktorá vzniká mutáciou hematopoetickej kmeňovej bunky alebo progenitorových buniek a ktorá vedie k nárastu masy červených krviniek. Zvý?ené hodnoty parametrov červeného krvného obrazu má aj sekundárna erytrocytóza, ktorá je v?ak vyvolaná rôznymi faktormi nezávislými od funkcie hematopoetickej kmeňovej bunky a ktorá mô?e byť vrodená alebo získaná. Relatívna erytrocytóza vzniká ako následok zní?eného objemu krvnej plazmy. Idiopatická erytrocytóza je pojem rezervovaný pre prípad, keď sa nedokázala primárna polycytémia ani sekundárna erytrocytóza. Správna a rýchla diagnostika uvedených stavov hrá dôle?itú úlohu pri nasadení adekvátnej liečby.

Kľúčové slová: primárna polycytémia, sekundárna erytrocytóza (polyglobúlia), erytropoetín, hypoxia, erytrocytóza novorodencov, methemoglobín


Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=681