Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 11:31
Vec: Malígny lymfóm


Biológia malígnych lymfómov

Prof. MUDr. Luká? Plank, CSc., MUDr. Tomá? Balhárek, PhD.
Ústav patologickej anatómie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM, Martin, Martinské bioptické centrum, spol. s r. o., Martin

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 68-72

Prehľadová práca sumarizuje poznatky o biológii malígnych lymfómov (ML), uvádza princípy lymfómovej klasifikácie a ich vzťah k biologickým vlastnostiam malígnych lymfómov, ako aj silné a slabé stránky biologickej stratifikácie ML na indolentné a agresívne podľa súčasnej klasifikácie lymfómov podľa SZO. Ďalej sa uvádzajú základné faktory, ktoré ovplyvňujú biologickú povahu lymfómov a súvisia s ich klinickými prejavmi v členení na: a) biopticky identifikovateľné biologické parametre malígnych lymfómov (histomorfologické, ako sú rozsah, rastové črty a topografia infiltrácie, histocytologické, imunofenotypové, molekulovo-biologické a genetické parametre, faktory mikroprostredia) a b) klinicky identifikovateľné parametre (základné klinické, biochemické a hematologické parametre, rozsah ochorenia, stav imunity, liečebná odpoveď). Pochopenie biologických vlastností malígnych lymfómov, podporené centralizáciou ich diagnostiky a liečby, je tak základom ich správnej diagnostiky, správneho klinického a terapeutického mana?mentu a zlep?enia liečiteľnosti a pre?ívania pacientov.

Kľúčové slová: malígny lymfóm, biológia malígneho lymfómu, indolentné lymfómy, agresívne lymfómy, prognostické parametre.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=683