Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 12:39
Vec: Mnohopocetný myelóm


Súčasné trendy v liečbe mnohopočetného myelómu – subkutánne podávaný inhibítor proteazómu
MUDr. Juraj Chudej, PhD., MUDr. Juraj Sokol, MUDr. Ľubica Váleková, PhD., MUDr. Emília Flochová, PhD., MUDr. Janka Baňáková, MUDr. Hilda Šajgalíková, MUDr. Miroslav Šimek, PhD., MUDr. Alexander Varga

Klinika hematológie a transfuziológie JLF v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, UN Martin, Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, Hematologické oddelenie FN Nitra, Hematologická ambulancia, FNsP Nové Zámky

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 107–110

Mnohopočetný myelóm (MM) je nádorová choroba, ktorá vzniká nekontrolovanou proliferáciou a akumuláciou neoplasticky transformovaných elementov B-bunkovej línie charakteru plazmocytov, sprevádzaná produkciou M-proteínu a s prejavmi orgánovej dysfunkcie. Z epidemiologického hľadiska je druhou najčastejšou hematologickou malignitou. V ostatných rokoch sa dosiahli značné pokroky v liečbe, jej cieľom je dosiahnutie kompletnej remisie. Aj keď MM nie je vyliečiteľná choroba, máme k dispozícii niekoľko terapeutických možností, ktoré nám pomáhajú kontrolovať priebeh tejto malignity. Terapia založená na bortezomibe je štandardná liečebná stratégia u pacientov s novodiagnostikovaným aj relabujúcim MM. Ako plnohodnotná alternatíva k intravenóznemu podaniu bortezomibu sa ukazuje jeho aplikácia subkutánnou cestou. V tomto článku sumarizujeme doterajšie domáce a zahraničné skúsenosti s používaním subkutánneho bortezomibu.

Kľúčové slová: mnohopočetný myelóm (MM), subkutánna liečba MM, periférna polyneuropatia, účinnosť liečby, nežiaduce účinky.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=684