Prečítajte si...

Dátum: 31.05.2014 12:48
Vec: myeloproliferacie


Vplyv rizikových faktorov trombózy na výskyt trombotických komplikácií u pacientov s esenciálnou trombocytémiou

Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc., prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.

Klinika hematológie a transfuziológie, LF UK, SZU a UNB, Bratislava, Katedra hematológie a transfuziológie LF SZU, Bratislava, Ústav lekárskej a klinickej biofyziky LF UPJŠ, Košice

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(2): 116–121

Cieľ: Esenciálna trombocytémia (ET) je myeloproliferatívna neoplázia (MPN) s relatívne benígnym priebehom v porovnaní s ostatnými MPN. Medzi pacientmi sú však veľké interindividuálne rozdiely čo do frekvencie výskytu a závažnosti tromboembolických a/alebo krvácavých komplikácií. Naším cieľom bolo zistiť, ako rizikové faktory trombózy (RF) ovplyvňujú výskyt komplikácií v priebehu ET. Súbor pacientov a metódy: Súbor tvorí 567 pacientov z celého Slovenska s diagnózou ET liečených anagrelidom, z toho je 196 mužov (35 %) a 371 žien (65 %) s priemerným vekom 56 rokov (rozsah 18 – 92 rokov). Celkové obdobie sledovania bolo 6 – 108 mesiacov. Vytvorili sme dotazník, v ktorom sme registrovali dávkovanie a znášanlivosť lieku, jeho prípadné nežiaduce účinky, komplikácie samotného ochorenia (krvácanie, mikrovaskulárne príhody, trombózy arteriálne i venózne) a základné parametre krvného obrazu i biochemických vyšetrení.
Výsledky: Zistili sme štatisticky významný negatívny vplyv všeobecných, ako aj trombofilných RF na výskyt trombóz pred liečbou i počas nej. Z faktorov samotného ochorenia hrá výrazne negatívny vplyv vyšší počet trombocytov. Výsledky poukazujú na dôležitosť normalizácie počtu trombocytov ako významného rizikového faktora trombózy. Dávkovanie anagrelidu je vo všeobecnosti nižšie (f = 1,65 mg) ako maximálna možná dávka anagrelidu 5 mg. Rovnako je významným RF trombózy aj akýkoľvek údaj o trombóze v anamnéze. Nežiaduce účinky sa vyskytovali u menšiny chorých (12,7 %) a boli väčšinou mierneho charakteru a len prechodné na začiatku liečby.
Záver: Za komplikácie v priebehu ET sú zodpovedné nielen rizikové faktory ochorenia samotného, ale aj sprievodné RF, či už všeobecné, alebo trombofilné. Nepriaznivým RF sú zvýšené hodnoty trombocytov, preto je snaha o ich zníženie významnou prevenciou trombotických ako aj krvácavých komplikácií. V tomto svetle nie je stratégia „watch & wait“, v čase, keď sú k dispozícii moderné necytostatické lieky (anagrelid, interferón-a), namieste. Slovenské odporúčania pre liečbu ET sú s týmto poznaním v súlade.

Kľúčové slová: esenciálna trombocytémia, myeloproliferatívne ochorenia, anagrelid, trombofília, trombóza, trombocyty, rizikové faktory trombózy.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=685