Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 09:34
Vec: myeloproliferacie


Chronická myelocytová leukémia - príklad úspe?nej cielenej terapie nádorovej choroby

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Antónia Hatalová, doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD, doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Via practica 214; 11(3-4), 112-117


Pokroky v liečbe chronickej myelocytovej leukémie (CML), predov?etkým vďaka inhibítorom tyrozínkinázy, si vy?adujú pravidelnú aktualizáciu mana?mentu pacientov a liečebných odporúčaní. Panel expertov ELN (European LeukemiaNet) inovoval odporúčania z roku 2009 na základe výsledkov mnohých klinických ?túdií. V článku priná?ame praktický pohľad na ochorenie, klinický obraz, stanovenie diagnózy, prehľad definícií odpovedí na liečbu, kritériá optimálnej odpovede, varovných znakov a zlyhania liečby, liečebné odporúčania u novodiagnostikovaných pacientov, ale aj pacientov rezistentných či intolerantných na prvú líniu liečby. ?pecifické odporúčania sú vypracované aj pre pacientov v akcelerovanej a blastovej fáze ochorenia, ako aj pre alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek.

Kľúčové slová: chronická myelocytová leukémia, ELN odporúčania, inhibítory tyrozínkinázy.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=710