Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 10:37
Vec: Krvácavé choroby


LÉČBA REKOMBINANTNÍM FAKTOREM VIII NEVEDE U PŘEDTÍM NELÉČENÝCH PACIENTŮ S HEMOFILIÍ A V ČESKÉ REPUBLICE KE ZVÝ?ENÍ RIZIKA VÝSKYTU INHIBITORU

Autoři: Blatný J.1, Komrska V.2, Bla?ek B.3, Ovesná P.4, jménem a pro centra Českého národního hemofilického programu (ČNHP)

Autoři - působi?tě: 1Oddělení dětské hematologie, FN Brno, 2Klinika dětské hematologie a onkologie, FN Motol, Praha, 3Dětská klinika, FN Ostrava, 4Institut biostatistiky a analýz MU, Brno

Transfuze Hematologie dnes,20, 2014, No. 1, p. 19-24

Na základě dat z registru Českého národního hemofilického programu (ČNHP) byla zhodnocena relativní i absolutní incidence inhibitorů u předtím neléčených pacientů (PUPs) s hemofilií A, kterým byl od počátku podáván rekombinantní FVIII (rFVIII). Tento nález byl dán do korelace s léčebným re?imem a byly hledány případné souvislosti. Data byla rovně? porovnána s identickými údaji při léčbě plazmatickými deriváty (pdFVIII). V letech 2003-2012 byl v ČR podáván rFVIII u 41 PUPs po dobu 118 let léčení. U dětí se střední a/nebo lehkou formou hemofilie nevznikl na této léčbě ?ádný inhibitor. Relativní incidence vzniku inhibitoru proti FVIII u PUPs s tě?kou hemofilií A léčených výhradně rFVIII byla 5,2 na 100 let léčení (tedy 5,2 %). Podobný výsledek (4,7 %) nacházíme i při léčbě pdFVIII. Absolutní incidence inhibitoru pak byla 20 % pro rFVIII a 26 % pro pdFVIII. Nebyl tedy nalezen statisticky významný rozdíl v incidenci inhibitoru mezi skupinami dětí léčených různými typy preparátů. Neprokázal se ani rozdíl v incidenci inhibitorů proti FVIII v závislosti na konkrétním pou?itém preparátu. Roční incidence vzniku inhibitoru proti FVIII je u českých PUPs s tě?kou hemofilií A nízká. Nebylo mo?no prokázat, ?e by pou?ití rFVIII ve sledované skupině pacientů vedlo k nárůstu incidence vzniku inhibitoru.

Klíčová slova: hemofílie, incidence, inhibitor, rekombinantní koncentrát faktoru

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=714