Prečítajte si...

Dátum: 04.10.2014 11:45
Vec: Mnohopocetný myelóm


DELECE TP53 U NEMOCNÝCH S MNOHOČETNÝM MYELOMEM A MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIÍ NEJISTÉHO VÝZNAMU – MOLEKULÁRNĚ CYTOGENETICKÁ ANALÝZA SOUBORU 84 NEMOCNÝCH

Autoři: Mičková P.1, Balcárková J.1, Pika T.2, Ščudla V.2, Bačovský J.2, Minařík J.2, Nevimová K.1, Jarošová M.1

Autoři - působiště: 1Hemato-onkologická klinika, LF UP a FN Olomouc, 2III. interní klinika – NRE, LF UP a FN Olomouc

Transfuze Hematologie dnes,20, 2014, No. 1, p. 32-38.

V patogenezi mnohočetného myelomu (MM) hrají významnou úlohu primární i sekundární genetické změny. Do skupiny sekundárních změn patří delece genu TP53. Tvoří skupinu vysoce rizikových změn, které jsou asociovány s výrazně kratším obdobím přežití bez progrese onemocnění i celkovým přežitím.
Cílem naší studie bylo určit frekvenci a typ delece genu TP53 (17p13) v souboru 84 nemocných s MM nebo monoklonální gamapatií nejistého významu (MGUS), který tvořilo 41 mužů a 43 žen s mediánem věku 61 let. U 45 nemocných, u kterých jsme měli k dispozici dva vzorky kostní dřeně, byly porovnány výsledky ze dvou odběrů. Vzorky kostní dřeně všech nemocných byly vyšetřeny metodami konvenční a molekulární cytogenetiky. K detekci delece genu TP53 byla využita metoda FICTION se sondou LSI TP53/CEP 17 (Abbott Molecular). Hodnota cutt-off byla stanovena na 20 %.
Výsledky analýzy delece TP53 v souboru 84 nemocných odhalily deleci u 12 (14 %) nemocných, u 1 nemocné byla prokázána monozomie chromozomu 17. Delece genu TP53 nebyla pozorována u žádného ze šesti jedinců s MGUS. Nejčastěji byla delece pozorována v pokročilých stadiích mnohočetného myelomu a u 10 z 12 nemocných byla delece genu TP53 součástí komplexního karyotypu. Všechny delece v našem souboru byly monoalelické. V této studii jsme rovněž potvrdili korelaci výskytu delece genu TP53 s delecí genu RB1. Naše výsledky podporují doporučení Evropské myelomové sítě (EMN), kterým je rutinní vyšetřování delece genu TP53 u nemocných s MM.

Klíčová slova: mnohočetný myelom, chromozomové změny, delece genu TP53, FICTION

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=716