prečítajte si...

Dátum: 22.10.2014 22:02
Vec: Antikoagulacná liecba


VPLYV INHIBÍTOROV PROTÓNOVEJ PUMPY NA ÚČINNOSŤ KLOPIDOGRELU

Eduard Veseliny, Peter Jarčuška, Mária Zakuciová, Martin Janíčko

Interná med. 2014; 14 (7-8): 309-314

Duálna protidoštičková liečba (DAPT) s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a klopidogrelom signifikantne redukuje riziko vzniku infarktu myokardu a rekurentnej ischémie po akútnej koronárnej príhode oproti monoterapii s ASA. Pre zvýšené riziko krvácania u pacientov na DAPT, podľa súčasných konsenzuálnych odporúčaní, sú inhibítory protónovej pumpy (PPI) odporúčané pacientom s anamnézou predchádzajúceho krvácania do horného tráviaceho traktu a považované za vhodné u pacientov s viacerými inými rizikovými faktormi, ktorí potrebujú DAPT. V priebehu posledných rokov vznikli obavy ohľadom potenciálneho efektu PPI, predovšetkým omeprazolu, na zníženie účinnosti klopidogrelu, pričom tak Americká agentúra pre potraviny a liečivá (FDA), ako aj Európska agentúra pre lieky (EMA) vydali varovania týkajúce sa súčasného užívania týchto medikamentov. Predovšetkým farmakodynamické štúdie podporujú interakciu PPI – klopidogrel, zatiaľ čo klinické dôkazy, ktoré sú založené predovšetkým na nerandomizovaných, observačných štúdiách a sekundárnych analýzach randomizovaných štúdií, sú protichodné. Nateraz sa dá povedať, že klinická validita alebo závažnosť hypotetickej interakcie PPI – klopidogrel ostáva otázna. Tento článok poskytuje prehľad dostupných údajov zaoberajúcich sa liekovou interakciou medzi PPI a klopidogrelom.

Kľúčové slová: klopidogrel, inhibítory protónovej pumpy – PPI, lieková interakcia

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=721