prečítajte si...

Dátum: 22.10.2014 22:10
Vec: Chronická lymfatická leuk.


Iniciálna liečba chronickej lymfocytovej leukémie

MUDr. Emília Flochová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(5): 29

Chronická lymfocytová leukémia (CLL) je ochorenie s veľmi variabilným klinickým priebehom. Zlep?enie schopnosti predpovedať prognózu tejto leukémie pri pou?ití klinických, biologických a genetických parametrov umo?ňuje charakterizovať pacientov s veľmi miernym priebehom, intermediárnou prognózou a agresívnym ochorením. Toto rozdelenie pomáha pri výbere liečebnej stratégie pre jednotlivé skupiny. Pacienti s aktívnym a symptomatickým ochorením alebo v pokročilých ?tádiách ochorenia podľa Raia alebo Binetta sú indikovaní na liečbu, pričom túto je nutné individualizovať s prihliadnutím na vek chorého, pridru?ené ochorenia a ciele liečby. Pre pacientov v dobrom klinickom stave, takzvaných ,,fit" pacientov, predstavuje v súčasnosti ?tandardnú iniciálnu liečbu chemoimunoterapia s fludarabínom, cyklofosfamidom a rituximabom, pre pacientov v zlom výkonnostnom stave, takzvaných ,,unfit" pacientov, je indikovaná úvodná liečba s anti CD 20 protilátkou v kombinácii s chlorambucilom.

Kľúčové slová: chronická lymfocytová leukémia, fludarabín, anti CD 20 protilátky, chemoimunoterapia.

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=722