prečítajte si...

Dátum: 22.10.2014 21:22
Vec: Transplantácia krvotvornýc


Transplantácia krvotvorných buniek pre myelodysplastický syndróm

doc. MUDr. Martin Mistrík CSc., MUDr. Stanislava Kubalová, MUDr. Lenka Masáková, doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Bratislava

Onkológia (Bratisl.), 2014; roč. 9(5): 320-322

Myelodysplastický syndróm (MDS) je heterogénna skupina chronických myeloidných neoplázií, ktorých pôvod sa začína v hematopoetickej kmeňovej bunke kostnej drene. MDS postihuje vy?e 80 % pacientov star?ích ako 60 rokov, čo komplikuje pou?itie transplantácie krvotvorných buniek. Navy?e, v súčasnosti sa zlep?ila podporná liečba a netransplantačná terapia s cieľom predĺ?iť pre?ívanie. Ov?em, zavedenie redukovaného prípravného re?imu pred transplantáciou krvotvorných buniek a nepríbuzní darcovia umo?ňujú poskytnúť túto potenciálne kuratívnu liečbu väč?iemu počtu i star?ích chorých.

Kľúčové slová: myelodysplastický syndróm, transplantácia krvotvorných buniek, redukovaný prípravný re?im

Tento článok je z Slovenský hematolologický portál
http://www.hematology.sk

URL tohoto článku je:
http://www.hematology.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=724